Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

CAKI er et videncenter for de videregående kunstneriske uddannelser. Centeret arbejder under KUR (Kulturministeriets Rektorer) og har som opgave at bidrage til, at studerende på kunstskolerne opbygger de bedst mulige forudsætninger for at skabe et fagligt holdbart og økonomisk bæredygtigt arbejdsliv.

CAKI arbejder både med skolernes fælles mål i rammeaftalerne, såvel som med at understøtte den enkelte uddannelses udvikling af entreprenørskab som vidensområde.

På opdrag fra KUR arbejder CAKI i perioden 2019-2022 med en koordineret indsats for at udvikle entreprenørskab som vidensfelt på kunstuddannelserne. Fokus er først og fremmest på at styrke undervisernes praksisnære pædagogisk og didaktiske kompetencer med entreprenørskab som et vidensområde, der kan styrke de kunstfaglige uddannelser. Også en strategisk opbygning af et inkubationsmiljø for studerende og forskere på kunstskolerne er en del af strategien.

CAKI har udgivet en serie af publikationer med viden til arbejdslivet som selvbeskæftiget i kultursektoren. Derudover har CAKI gennem de sidste ti år været vært for en række konferencer sammen med bl.a. Nordisk Ministerråd og Fonden for Entreprenørskab.

Frem til september 2019 har CAKI suppleret de studerendes kunstfaglige uddannelse med rådgivning, kurser og workshops inden for emner som det bæredygtige arbejdsliv, selvledelse, opstart af virksomhed og finansiering. Derudover har CAKI bidraget løbende til udviklingen og implementeringen af entreprenørskabsorienterede tiltag på uddannelserne som f.eks. udvikling af fagmoduler og mentorordninger. Frem til september 2019 var Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering medlem af CAKI, ligesom det Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi har været medlem i en kortere periode. Fra september 2019 er CAKI organiseret direkte under KUR og betjener herefter kun KUR-uddannelserne.

 

CAKIs fokusområder

Entreprenørskab

Med organiseringen under KUR kommer CAKI i perioden 2019-2022 til at arbejde med entreprenørskab på kunstuddannelserne med fokus på kompetenceudviklingen af undervisere samt med den strategiske og praktiske opbygning af et inkubationsmiljø for studerende og forskere. Derfor har CAKI taget initiativ til at etablere et netværk for de entreprenørskabsansvarlige på uddannelserne. Netværket udgør kernen i en arbejdsgruppe, hvis sigte er at åbne dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt for elever og underviserkollegaer og vise, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik.

CAKI har indtil september 2019 tilbudt undervisning og rådgivning i professionalisering i form af kurser, workshops og individuel rådgivning for studerende og undervisere. Dette tilbud skal fremadrettet gives lokalt på skolerne. Derfor har CAKI frem til september 2019 intensiveret udgivelsen af publikationer og miniguides, som giver vejledning til bl.a. opstart og drift af den selvstændige virksomhed. Derudover har CAKI indsamlet, behandlet og videreformidlet viden og erfaringer om undervisning, evaluering og eksaminationsformer af entreprenørskabsundervisning på de videregående kunstneriske uddannelser. Alt materiale er tilgængeligt via CAKIs hjemmeside.

ENTREPRENØRSKAB
På CAKI arbejder vi med entreprenørskab med det formål at styrke studerendes og dimittenders kunstneriske virksomhed og foretagsomhed med udgangspunkt i den enkeltes faglighed som det centrale element i den økonomisk bæredygtige virksomhed.

Vi arbejder med entreprenørskab på en række områder:

  • Kompetenceudvikling af undervisere
  • Udarbejdelse af læringsmateriale til studerende og undervisere
  • Co-curriculære aktiviteter på tværs af de kunstneriske uddannelser
  • Som formidlingsplatform for den nyeste viden om entreprenørskab

Størstedelen af dimittenderne fra de kunstneriske uddannelser begiver sig ud i et professionelt virke som selvbeskæftigede, når de dimitterer fra en af kunstskolerne. Som selvstændigt arbejdende kunstner er det centralt, at du opbygger et arbejdsliv, der er bæredygtigt fagligt såvel som økonomisk. Udover en høj faglighed forudsætter det derfor også, at du kender muligheder for valg af virksomhedsform, finansiering, prissætning, salg, forhandling, skat og moms m.v. Det forudsætter også, at du er foretagsom og har en veludviklet omverdensforståelse.

På opdrag fra KUR arbejder CAKI i rammeaftaleperioden 2019-2022 med entreprenørskab på kunstuddannelserne med fokus på kompetenceudviklingen af undervisere samt med den strategiske og praktiske opbygning af et inkubationsmiljø for studerende og forskere. Som et led i denne bevægelse har CAKI etableret et netværk for de entreprenørskabsansvarlige på uddannelserne. Netværket udgør kernen i en arbejdsgruppe, hvis sigte er at åbne dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt for underviserkollegaer og vise, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik.

Derudover indsamler, behandler og videreformidler CAKI viden og erfaringer om undervisning, eksaminationsformer og evaluering af entreprenørskabsundervisning på de videregående kunstneriske uddannelser samt fra vores nationale og internationale netværk via hjemmesiden og nyhedsbreve.

Frem til september 2019 har studerende gennem CAKI kunne deltage i workshops og kurser om bl.a. opstart af virksomhed, finansiering og fundraising. Dertil har CAKI tilbudt både individuel og gruppeorienteret coaching, karriererådgivning og rådgivning inden for opstart af virksomhed. Det er en målsætning fra KURs side, at disse behov fremadrettet skal dækkes lokalt på skolerne, og at CAKI i tiden frem til 2022 fortrinsvist skal fokusere på kompetenceudvikling af underviserne samt udviklingen af et inkubationsmiljø for studerende og forskere.

Som et supplement til rådgivning, kurser og workshops har CAKI udgivet en række publikationer, der vejleder i forskellige aspekter af iværksætteri. Materialerne er tilgængelige på hjemmesiden.

Du kan læse mere om CAKIs tidligere kurser og workshops i kursusoversigten andet steds på hjemmesiden.

Kunstnerisk og kulturelt entreprenørskab i den kunstneriske virksomhed

Vilkårene for den kunstneriske praksis og de skabende processer, der ligger til grund for den, udfordres af hastigheden med hvilke samfundet, verden og teknologierne udvikler sig. Ikke mindst i form af bevægelserne af teknologiske nybrud, ændrede distributionsmuligheder og formater for fremlæggelse. Uddannelsesinstitutionerne skal være i stand til at uddanne fremtidens kunstnere til at møde disse udfordringer og forventninger, og det er en del af uddannelsernes opgave at ruste den enkelte elev til at kunne indgå i denne virkelighed.

Kunstnerens virksomhed fordrer derfor udover det kunstfaglige ståsted også entreprenørskabskompetencer og ledelsesfaglige kompetencer, der kan understøtte og løfte den kunstneriske virksomhed. Tilsvarende kan entreprenørskab bidrage til at styrke kernefaglighedens anvendelse og udvikling i relation til den enkelte kunstners virksomhed såvel som i relationen til omverdenen.

På denne baggrund igangsættes et projekt, der har til formål at udvikle og styrke relationen mellem entreprenørskab som videnområde og den kunstneriske praksis. Integreret i projektet er et fokus på at systematisere videndelingen af projektets erfaringer, således at undervisere, studerende og uddannelsesudviklere på alle de kunstneriske uddannelser får adgang til de nyeste erfaringer og den opnåede viden, således at projektet kan bidrage til at styrke anvendeligheden af feltet i uddannelsernes hverdagspraksis. Det forventes at underviserne på sigt og med afsæt i den nye viden, de opnår via projektet, lokalt vil udvikle pædagogiske og didaktiske tiltag, der styrker de studerendes foretagsomhed og kompetencer inden for kunstnerisk virksomhed og kulturelt entreprenørskab.

Med projektet er det intentionen, at arbejdsgruppen for entreprenørskab åbner dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt for studerende og undervisere og viser, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik. Projektet iværksættes af CAKI/Pernille Skov med deltagerne i arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser som partnere og i samarbejde med undervisere i KUV-netværket.

For mere viden om entreprenørskab i det kunstneriske felt, kan du læse CAKIs Notat vedr. entreprenørskab på de videregående kunstneriske og kulturelle uddannelser. Her sætter vi ord på, hvad der er særligt ved entreprenørskab for kunstneriske studerende og dimittender.

Baggrund

Stadigt flere undersøgelser på dansk såvel som internationalt niveau bekræfter behovet for en indsats i udviklingen af flere entreprenører. De nye selvstændige er med til at styrke landets evne til at udvikle, producere og markedsføre nye varer og tjenesteydelser – kulturelle og sociale såvel som økonomiske og teknologiske. Det er vigtigt for beskæftigelsen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser, men det er mindst lige så vigtigt for Danmark, at vi uddanner foretagsomme skabende og udøvende kunstnere og producenter, der formår at se egen skaberkraft i en samfundsmæssig kontekst.

Derfor har CAKI løbende fokus på at opbygge erfaring med samt præcisere, hvilken værdi og indflydelse kunsten og kunstneren skaber med og for det omgivende samfund. På CAKI arbejder vi med, hvordan entreprenørskab kan bidrage til at styrke det kunstneriske område i samfundet.


LÆS MERE

EntreNord entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser
Entreprenørskab på konservatorierne i København
CAKI Håndbøger
Mentorskab

Tværfaglighed

Tværfagligt arbejde er en naturlig del af den virkelighed, man møder som professionel inden for de kunstneriske fag. Kompetencer til at kunne agere professionelt i et tværfagligt arbejdsfelt er tilsvarende en vigtig bestanddel i innovative processer og den kunstneriske professionalisering i det hele taget. På CAKI sonderes mellem tre former for tværdisciplinære samarbejder: Det tværæstetiske, det tværkunstneriske og det tværfaglige. I alle tre situationer er kunstneriske og kreative kompetencer vigtige redskaber til nytænkning og nyskabelse og har derfor også potentiale for at række ud over den kulturelle sektor og få relevans i f.eks. sociale og erhvervsmæssige sammenhænge.

CAKI har indtil september 2019 gennem vores projektpulje og gennem koordinering af tværdisciplinære undervisningsforløb bidraget til et velfungerende samarbejde på tværs af kunstarter og videnområder. Fra september 2019 og frem kommer indsatsen for tværfaglighed og innovation til at blive rammesat af entreprenørskabsområdet.

CAKI har frem til august 2019 forvaltet en projektpulje, der kunne søges af studerende ved CAKIs medlemsskoler. De bevilligede projekter har haft som formål at øge de studerendes tværfaglige samarbejder. Se de støttede projekter

TVÆRFAGLIGHED

Tværfagligt arbejde er en naturlig del af den virkelighed, størstedelen af dimittenderne fra de kunstneriske uddannelser møder som professionelle. At opbygge kompetencer, der muliggør et velfungerende samarbejde på tværs af kunstarterne, sektorer og videnområder er derfor en vigtig del af den kunstneriske praksis.

På CAKI sonderer vi mellem tre typer af tværgående samarbejde: Det tværfaglige, det tværkunstneriske og det tværæstetiske. Vi arbejder med følgende overordnede definitioner for de tre typer samarbejde:

Det tværfaglige samarbejde
Det tværfaglige samarbejde finder sted fra forskellige faglige ståsteder. Ofte vil der være fokus på at dele eller udvikle viden, innovationer, erfaringer og observationer på tværs af faggrænser. Formålet med det tværfaglige samarbejde kan være at undersøge en bestemt arbejdsmetode, som f.eks. improvisation eller repetition, eller det kunne være, at man fra forskellige (kunst-)faglige ståsteder drøfter et filosofisk eller politisk begreb. Der er tale om forskellige perspektiver på et fælles emne, hvor man bidrager med sin specifikke faglighed i et samarbejde, der ikke nødvendigvis har et fælles værk eller produktion som målsætning. Man bliver inden for rammerne af sin faglighed, og optager eventuel ny viden inden for denne ramme, ligesom man kan sende viden fra sin faglighed ud til andre fagligheder.

Det tværkunstneriske samarbejde
Det tværkunstneriske samarbejde vil ofte have produktionen af et værk eller produkt som målsætning. Tværkunstnerisk undervisning kan f.eks. være samarbejdet mellem Rytmisk Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstskole, hvor de studerende skal lave en ’Performativ koncert’. Der er fokus på, hvordan de to kunstfagligheder i fællesskab kan arbejde med teaterkoncerten som genre, men uden at de bevæger sig ud over deres respektive fagligheder.

Det tværæstetiske samarbejde
I det tværæstetiske samarbejde er de faglige grænser mere porøse, i større eller mindre grad. Der kan være et værk eller en produktion i slutningen af forløbet, men i det tværæstetiske samarbejde vil det sjældent være muligt at sige, hvad det endelige resultat vil blive, lige som et eventuelt værkformat ikke vil være kendt på forhånd. Ofte vil afsættet for det tværæstetiske samarbejde være et spørgsmål eller en opgave, der søges behandlet gennem en kunstnerisk proces. Værket vil i så fald være midlet, mens selve processen og metoden er målet for samarbejdet. I mange tilfælde vil det tværæstetiske samarbejde have karakter af kunstnerisk udviklingsarbejde eller – virksomhed. Altså en form for kunstnerisk forskningsundersøgelse.


LÆS MERE

Tværkunstneriske Læringsmiljøer
Akademi
Sound Forms

 STØTTEDE PROJEKTER

Se tværkunstneriske projekter der har modtaget støtte fra CAKIs projektpulje

Kunstnerisk innovation

CAKI definerer kunstnerisk innovation som kunstneriske aktiviteter og processer, der skaber ny viden i form af nye metoder og/eller nye produkter.

Ved udnyttelse af denne nye viden, gennem kombination af viden og realisering af muligheder, genereres en reel merværdi. Med kunstnerisk innovation opstår således en kvalificeret omsætning af en ny viden, der kan finde anvendelse inden for en større kontekst. Det være sig kunstnerisk, teknologisk eller samfundsmæssigt. Arbejdet med kunstnerisk innovation bidrager til nye dimensioner for det kunstneriske arbejds- og virkefelt. CAKI har udpeget tre fokusområder indenfor kunstnerisk innovation: Uddannelse, samfund samt offentlige og private samarbejder.

KUNSTNERISK INNOVATION

CAKI definerer kunstnerisk innovation som kunstneriske aktiviteter og processer, der skaber ny viden i form af nye metoder og/eller nye produkter.

Ved udnyttelse af denne nye viden, gennem kombination af viden og realisering af muligheder, genereres en reel merværdi. Med kunstnerisk innovation opstår således en kvalificeret omsætning af en ny viden, der kan finde anvendelse inden for en større kontekst. Det være sig kunstnerisk, teknologisk eller samfundsmæssigt. Arbejdet med kunstnerisk innovation bidrager til nye dimensioner for det kunstneriske arbejds- og virkefelt. CAKI har udpeget tre fokusområder indenfor kunstnerisk innovation:

Uddannelse
I konteksten af kunstnerisk innovation vil CAKI undersøge kunstnerens rolle som bærer, skaber og formidler af viden. Fokus er på både studerende og undervisere. Det er CAKIs ambition at knytte kunstnerisk innovation tættere an til undervisningspraksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Kunstnerisk innovation forstås her som den innovation, der genereres i relationen mellem mennesker eller i praksisfællesskaber.

CAKI peger på, at arbejdet med kunstnerisk innovation kan styrke det entreprenante og innovative engagement på de kunstneriske uddannelser, idet den eksisterende praksis udfordres og udvikles.

Private og offentlige samarbejder
CAKI ønsker at synliggøre kunstnerens evne til at skabe rum for udvikling i eksisterende strukturer og processer. Kunstnerens tilgang er oftest udviklingsorienteret og dialogisk. I konteksten af private og offentlige samarbejder kan kunstnerisk innovation således være en ressource med mulighed for stærk værdi- og vækstgenerering for begge parter. Derfor ser CAKI et potentiale for innovation i kunstnerens møde med moderne organisationer.

Samfund
Kunstnerisk innovation markerer en særegen kunstnerisk værdi. CAKI vil medvirke til at synliggøre kunstnerens rolle og potentialet i den kunstneriske metode, erfaring og tilgang i forhold til at styrke samfundets innovationskraft.

Kunstnerens evne til at arbejde med og tematisere komplekse udfordringer, acceptere og undersøge flertydighed, værdier og konfliktmateriale, giver kunstnerisk innovation en væsentlig position som katalysator i samfundsmæssige forandringsprocesser. Det gælder både på individuelt og kollektivt niveau i forhold til socioøkonomisk, teknologisk og kulturel udvikling.


STØTTEDE PROJEKTER

Se tværkunstneriske projekter der har modtaget støtte fra CAKIs projektpulje

STRATEGI

CAKI strategi 2019-2022

Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser 2011-2016

Notat vedr. entreprenørskab CAKI 2012

CAKI udviklingsplan 2010

Strategi for uddannelse i entreprenørskab. Kulturministeriet m.fl., 2009.

ÅRSBREVE

CAKI Årsbrev 2018
CAKI Årsbrev 2017
CAKI Årsbrev 2016
CAKI Årsbrev 2015
CAKI Årsbrev 2014
CAKI Årsbrev 2013
CAKI Årsbrev 2012
CAKI Årsmøde 2012
CAKI Årsbrev 2011
CAKI Årsmøde 2011

SYMPOSIER, KONFERENCER, INTERNATER

Aktuelt

STØTTEDE PROJEKTER

Se tværkunstneriske projekter der har modtaget støtte fra CAKIs projektpulje

RÅDGIVNING

Frem til september 2019 har CAKI udbudt rådgivning til studerende om bl.a. virksomhedsstart og projektudvikling. Læs mere her

KONTAKT

Telefon: 41 88 25 88
E-mail: caki@caki.dk

ENTREPRENØRSKAB PÅ KUNSTSKOLERNE

Entreprenørskabs aktiviteter på kunstskolerne i perioden 2011 - 2016 her

Entreprenørskabs aktiviteter som en del af undervisningen på kunstskolerne 2019/2020 - download her

KORTLÆGNINGSRAPPORT

I efteråret 2019 identificerede CAKI skolernes behov og ønsker som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af ​​et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab. Læs rapporten her.