Entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser 2019-2022

De kunstneriske uddannelser har siden 2010 arbejdet med entreprenørskab som et vidensfelt i udvikling, og i dag er feltet både bredt og i fortsat bevægelse på institutionerne.

KUR (Kulturministeriets rektorer) har som en del af kunstskolernes fælles mål besluttet, at vi i perioden 2019 -2022 skal have fokus på, hvordan vi kan dele entreprenørskab som vidensfelt blandt alle undervisere på skolerne. Målsætningen er, at alle bliver bedre rustet til at anvende entreprenørskab som vidensressource i undervisningen.

Derfor er CAKI under overskriften ENTRE engageret i at udvikle, iværksætte, gennemføre og evaluere en række aktiviteter i tæt samarbejde med KUR og arbejdsgruppen for entreprenørskab. Arbejdsgruppen er sammensat med deltagere fra alle de kunstneriske uddannelser i KUR-kredsen. Tovholderskabet for entreprenørskab som et fællesmål i skolernes rammeaftaler varetages af Det Jyske Musikkonservatorium.

Det er muligt at læse mere om de konkrete indsatser under ENTRE her på siden. Udover ENTRE PROGRAM arbejder CAKI også med en række andre indsatsområder i rammeaftaleperioden 2019-2022. Disser er:

 1. ENTRE PROGRAM: et vidensprogram for undervisere
 2. Formater for kunstnerisk virksomhed: En casesamling
 3. Udviklingen af et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser

Herunder kan du læse mere om det enkelte indsatsområde. I boksen til højre/nederst på siden er links til relateret indhold.

ENTRE: Et vidensprogram for undervisere

Entreprenørskab som en videnressource i den kunstfaglige uddannelse 

​I efteråret 2019 indledtes ENTRE-indsatsen, der har som målsætning at udvikle format og indhold for et vidensprogram i entreprenørskab målrettet alle undervisere på de kunstneriske uddannelser.

Det er ambitionen, at projektet kan bidrage til, at anvendelsen af entreprenørskab som vidensområde udvikles på alle skolerne. Dette skal forstås som et bidrag til den mangfoldighed, der allerede eksisterer inden for uddannelsernes arbejde med entreprenørskab, og ikke som en indsnævring af entreprenørskabsbegrebet.

Projektet udfolder sig over et tidsligt forløb, der som minimum strækker sig frem til 2022. Målsætningen er, at alle undervisere på de kunstneriske uddannelser får stillet viden til rådighed, der kan udvikle didaktikken og pædagogikken for entreprenørskab som vidensområde i den kunstfaglige uddannelse.

Som en bærende del af programudviklingen stiller arbejdsgruppen for entreprenørskab sig til rådighed for at udbrede entreprenørskab som vidensområde til de underviserkollegaer, der ikke allerede anvender entreprenørskab som en ressource i undervisningen. Med projektet er det intentionen, at vi i arbejdsgruppen åbner dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt op for kollegaer og viser, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik. Der er således centrale elementer af metodeudvikling samt efteruddannelse i projektet.

De indledende øvelser består af en kortlægning af skolernes behov og ønsker for et kompetenceudviklingsprogram samt et udviklingsarbejde i arbejdsgruppen. Herunder også et internat, hvor hver skole ud over medlemmet af arbejdsgruppen deltager med to undervisere. Herefter formuleres et pilotprogram, der afprøves og tilpasses over en toårig periode. Det endelig output af projektet bliver således et vidensprogram, der bidrager til bredt at styrke underviseres anvendelse af entreprenørskab som vidensområde i undervisningen.

Projektet indgår som et element i opfølgningen på de fælles målsætninger for Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner som fastsat i rammeaftalerne omfattende perioden 2019-2022. I den forbindelse skal potentialet for fælles kapacitetsanvendelse belyses gennem videndeling i arbejdsgruppen for entreprenørskab såvel som inddragelse af internationale og nationale netværk for entreprenørskab. Dette skal munde ud i fælles faglige begivenheder, der i videst mulige omfang er koordinerede med indsatser og begivenheder fra de øvrige fælles mål, og som understøtter de studerendes overgang til arbejdsmarkedet gennem anvendelse af entreprenørskab.

Projektet er iværksat af Det Jyske Musikkonservatorium/Keld Hosbond i samarbejde med CAKI/Pernille Skov og med deltagerne i arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser som partnere.

Kunstuddannelsernes Inkubationsmiljø

Et innovationsmiljø for omverdensrelationen i den kunstneriske virksomhed

I bestræbelsen på at udvikle de kunstneriske uddannelser og bidrage i udviklingen af et internationalt førende vækstmiljø for de kreative erhverv i Danmark indledes processen med at opbygge et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser. Både uddannelserne, samfundet, og de offentlige og private virksomheder har behov for, at denne bevægelse bliver afprøvet og kvalificeret. Indsatsen understøtter dermed uddannelsernes bestræbelser på fortsat at praktisere fleksibilitet og åbenhed overfor bevægelser i det omgivende samfund.

Hele det kunstneriske felt mødes i disse år fra politikere og borgere med øget forventning til, at de er relevante for de borgere og det samfund, som understøtter institutioners og kunstneres virksomhed. Samtidig udfordrer hastigheden, med hvilke samfundet, verden og teknologierne udvikler sig, vilkårene for den kunstneriske praksis og de skabende processer, der ligger til grund for den – ikke mindst i form af teknologiske nybrud og ændrede distributionsformater.

Inkubationsmiljøet bliver et sted, hvor kunstnerne får mulighed for at teste og forsøge sig med produktion, processer og værker, der stiller sig undersøgende over denne udvikling og dens resonans i den kunstneriske virksomhed. Det bliver et sted, hvor de kunstneriske forskere kan opnå en dybere forståelse for de entreprenørielle muligheder i deres arbejde ved at undersøge og udvikle, hvordan kunstnerisk viden kan komme samfundet til gode. Sammen med fagfæller og i tværdisciplinære partnerskaber bliver det inden for rammerne af inkubationsmiljøet muligt at udforske, hvordan en kulturel og æstetisk kommercialisering af kunstnerisk viden og udviklingsvirksomhed kan føres ind i processer og produkter, der kan skabe værdi i og for samfundet. Inkubationsmiljøet forventes derfor også at kunne udvikle potentialerne for at bringe den kunstneriske forskning og udvikling i anvendelse i samfundet med opbygningen af den kunstneriske virksomhed som rammesættende for bevægelsen.

Inkubationsmiljøet er også et sted, hvor studerende og forskere på tværs af kunstfaglige ståsteder får mulighed for at opbygge erfaring med tværkunstneriske samarbejder, med anvendelse af de kunstneriske kompetencer i tværdisciplinære projekter og partnerskaber og ikke mindst et sted, hvor kunstneren får mulighed for at eksperimentere med at anvende kunstneriske kompetencer, processer og værker som leverancer til andre vidensområder, til offentlige og private virksomheder og institutioner og borgerne i samfundet. Med andre ord skal inkubationsmiljøet bidrage til at facilitere udvikling og eksperimenter med og i den kunstneriske virksomheds relationer til omverdenen.

Inkubationsmiljøet vil også have fokus på den del af entreprenørskab, der understøtter den studerendes overgang til det professionelle virke gennem opbygning af den kunstneriske virksomhed. Derfor vil inkubationsmiljøet også have fokus på den kulturelle værdiskabelse og de kunstneriske innovationer og udviklingspotentialer i en bredere samfundsmæssig kontekst. Derudover favner miljøet også tilbud som undervisning i den del af entreprenørskab, der handler om at opbygge virksomheder, produktudvikle, omsætte og skabe profit og udvikling i en økonomisk bæredygtig kunstnerisk virksomhed. Det forventes at indsatsen i en overskuelig fremtid vil komme det kommercielle økosystem i den kulturelle sektor til gode.

Formater for kunstnerisk virksomhed

Kunstnerisk og kulturelt entreprenørskab i den kunstneriske virksomhed

Indsatsområdet er en del af den samlede ENTRE-indsats og har modtaget støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Vilkårene for den kunstneriske praksis og de skabende processer, der ligger til grund for den, udfordres af hastigheden med hvilke samfundet, verden og teknologierne udvikler sig. Ikke mindst i form af bevægelserne af teknologiske nybrud, ændrede distributionsmuligheder og formater for fremlæggelse. Uddannelsesinstitutionerne skal være i stand til at uddanne fremtidens kunstnere til at møde disse udfordringer og forventninger, og det er en del af uddannelsernes opgave at ruste den enkelte elev til at kunne indgå i denne virkelighed.

Kunstnerens virksomhed fordrer derfor udover det kunstfaglige ståsted også entreprenørskabskompetencer og ledelsesfaglige kompetencer, der kan understøtte og løfte den kunstneriske virksomhed. Tilsvarende kan entreprenørskab bidrage til at styrke kernefaglighedens anvendelse og udvikling i relation til den enkelte kunstners virksomhed såvel som i relationen til omverdenen.

På denne baggrund igangsættes et projekt, der har til formål at udvikle og styrke relationen mellem entreprenørskab som videnområde og den kunstneriske praksis. Integreret i projektet er et fokus på at systematisere videndelingen af projektets erfaringer, således at undervisere, studerende og uddannelsesudviklere på alle de kunstneriske uddannelser får adgang til de nyeste erfaringer og den opnåede viden, således at projektet kan bidrage til at styrke anvendeligheden af feltet i uddannelsernes hverdagspraksis. Det forventes at underviserne på sigt og med afsæt i den nye viden, de opnår via projektet, lokalt vil udvikle pædagogiske og didaktiske tiltag, der styrker de studerendes foretagsomhed og kompetencer inden for kunstnerisk virksomhed og kulturelt entreprenørskab.

Med projektet er det intentionen, at arbejdsgruppen for entreprenørskab åbner dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt for studerende og undervisere og viser, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik. Projektet iværksættes af CAKI/Pernille Skov med deltagerne i arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser som partnere og i samarbejde med undervisere i KUV-netværket.

ENTRE WIKI

Udforsk ENTREWIKI-ressourcerne her.

ENTRE DEBAT podcasts

Lyt til ENTRE DEBAT her

KORTLÆGNING AF SKOLERNES BEEHOV

I efteråret 2019 kortlagde CAKI behov og ønsker på skolerne som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab.

Hent rapporten her

ENTREPRENØRSKAB PÅ KUNSTSKOLERNE

Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser i perioden 2011 - 2016 her

Entreprenørskab i studieordningerne på kunstskolerne 2019/2020 - download opsamling her

KOMPETENCEUDVIKLING

Følg udviklingen af programmet for kompetenceudvikling i entreprenørskab her

ARBEJDSGRUPPEN FOR ENTREPRENØRSKAB:
 • Det Jyske Musikkonservatorium: Keld Hosbond
 • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium: Jonas Bille
 • Den Danske Filmskole: Kristine Ploug
 • Den Danske Scenekunstskole: Rikke Lund Heinsen
 • Rytmisk Musikkonservatorium: Christian Taagehøj
 • Syddansk Musikkonservatorium: Christina Holm Dahl
 • Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne: -
 • CAKI: Pernille Skov

For more information, contact pernille@caki.dk

CAKI strategi 

Hent CAKIs strategi 2019 - 2022 her