Entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser 2019-2022

De kunstneriske uddannelser har siden 2010 arbejdet med entreprenørskab som et vidensfelt i udvikling, og i dag er feltet både bredt og i fortsat bevægelse på institutionerne.

KUR (Kulturministeriets rektorer) har som en del af kunstskolernes fælles mål besluttet, at vi i perioden 2019 -2022 skal have fokus på, hvordan vi kan dele entreprenørskab som vidensfelt blandt alle undervisere på skolerne. Målsætningen er, at alle bliver bedre rustet til at anvende entreprenørskab som vidensressource.

Derfor er CAKI under overskriften ENTRE engageret i at udvikle, iværksætte, gennemføre og evaluere en række aktiviteter i tæt samarbejde med KUR og styregruppen for entreprenørskab. 

ENTRE-indsatsen arbejder ud fra en bred forståelse af, hvordan entreprenørskab har betydning som vidensområde på en moderne videregående kunstnerisk uddannelse. Indsatsen understøtter dermed også en bevægelse, der kan bringe kunstnerens narrativ ind i fremtidsrettede samtaler om bæredygtige kunstnerskaber.   

I 2022 er en samlende overskrift på programmet ’De Bæredygtige Arbejdsliv’. Under denne overskrift afholdes en seminarrække og serie offentlige panelsamtaler. Undervejs udfolder vi spørgsmål om bl.a. fremtidens bæredygtige kunstnerskaber, omverdensperspektiver, udgivelsesformater for kunstnerisk praksis, impact production og underviserpositioner.

I 2021 var overskriften på programmet ’Omverdensrelationer’. Aktiviteter afholdt i 2021 kan ses i arkivet andet sted på denne side. 

Det er muligt at læse mere om de konkrete indsatser under ENTRE her på siden.

Et vidensprogram for undervisere

Entreprenørskab som en videnressource i den kunstfaglige uddannelse 

​I efteråret 2019 indledtes ENTRE-indsatsen, der har som målsætning at udvikle format og indhold for et vidensprogram i entreprenørskab målrettet alle undervisere på de kunstneriske uddannelser.

Det er ambitionen, at projektet kan bidrage til, at anvendelsen af entreprenørskab som vidensområde udvikles på alle skolerne. Dette skal forstås som et bidrag til den mangfoldighed, der allerede eksisterer inden for uddannelsernes arbejde med entreprenørskab, og ikke som en indsnævring af entreprenørskabsbegrebet.

Projektet udfolder sig over et tidsligt forløb, der som minimum strækker sig frem til 2022. Målsætningen er, at alle undervisere på de kunstneriske uddannelser får stillet viden til rådighed, der kan udvikle didaktikken og pædagogikken for entreprenørskab som vidensområde i den kunstfaglige uddannelse.

Som en bærende del af programudviklingen stiller arbejdsgruppen for entreprenørskab sig til rådighed for at udbrede entreprenørskab som vidensområde til de underviserkollegaer, der ikke allerede anvender entreprenørskab som en ressource i undervisningen. Med projektet er det intentionen, at vi i arbejdsgruppen åbner dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt op for kollegaer og viser, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik. Der er således centrale elementer af metodeudvikling samt efteruddannelse i projektet.

De indledende øvelser består af en kortlægning af skolernes behov og ønsker for et kompetenceudviklingsprogram samt et udviklingsarbejde i arbejdsgruppen. Herunder også et internat, hvor hver skole ud over medlemmet af arbejdsgruppen deltager med to undervisere. Herefter formuleres et pilotprogram, der afprøves og tilpasses over en toårig periode. Det endelig output af projektet bliver således et vidensprogram, der bidrager til bredt at styrke underviseres anvendelse af entreprenørskab som vidensområde i undervisningen.

Projektet indgår som et element i opfølgningen på de fælles målsætninger for Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner som fastsat i rammeaftalerne omfattende perioden 2019-2022. I den forbindelse skal potentialet for fælles kapacitetsanvendelse belyses gennem videndeling i arbejdsgruppen for entreprenørskab såvel som inddragelse af internationale og nationale netværk for entreprenørskab. Dette skal munde ud i fælles faglige begivenheder, der i videst mulige omfang er koordinerede med indsatser og begivenheder fra de øvrige fælles mål, og som understøtter de studerendes overgang til arbejdsmarkedet gennem anvendelse af entreprenørskab.

Projektet er iværksat af Det Jyske Musikkonservatorium/Keld Hosbond i samarbejde med CAKI/Pernille Skov og med deltagerne i arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser som partnere.

Kunstuddannelsernes inkubationsmiljø

I kommissoriet, der ligger til grund for kunstskolernes fælles indsats for at udvikle entreprenørskab som vidensfelt, ligger også opgaven om at undersøge mulighederne for et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser.

Formålet med at udvikle et inkubationsmiljø er at bygge bro og styrke relationen mellem de kunstneriske uddannelser, kultursektoren og det øvrige samfund (publikum, erhvervsliv, civilsamfund etc.). Ønsket er at skabe et miljø, hvor studerende, undervisere og forskere på kunstskolerne kan udforske og udvikle nye og innovative tilblivelsesformer, samarbejdsformer, udgivelsesformater samt møder med publikum og omverden – på tværs af kunstneriske fagområder og på tværs af sektorer.

Arbejdet med at undersøge mulighederne for et inkubationsmiljø for kunstuddannelserne er startet i 2021.

Læs mere om visionen om et inkubationsmiljø for kunstskolerne her.

 


ENTRE PROGRAM bidrager til undervisernes arbejde for at forløse de kunstneriske potentialer hos den studerende gennem anvendelse af entreprenørskab som vidensområde.

Formålet med ENTRE PROGRAM er at stille entreprenørskab som vidensressource til rådighed gennem et bredt program, som undervisere på kunstskolerne kan tilgå efter behov. Programmet skal gøre det overskueligt for den enkelte underviser at opdatere sin viden om feltet og følgende bringe viden og tilgange fra entreprenørskabsfeltet i anvendelse i undervisningen.

Programmet er udviklet af en arbejdsgruppe, der arbejder sammen på tværs af alle kunstskolerne. Arbejdsgruppen har defineret fire overordnede temaer, som kan afspejle et fælles, kvalitativt afsæt for entreprenørskab som vidensområde på tværs af kunstskolerne.

Aktiviteterne i ENTRE PROGRAM tager afsæt i disse temaer:

Kunstnerisk virksomhed
Entreprenørskab som ressource i det bæredygtige arbejdsliv

Som professionel inden for de kunstneriske fag er du ofte i den situation, at du skaber dit arbejde gennem din praksis. Du har en kunstnerisk virksomhed.

At ståstedet for dit arbejde er bæredygtigt betyder dels, at din kunstneriske praksis fungerer, og du formår at opbygge det kunstneriske virke, du stræber efter. Og dels at din kunstneriske virksomhed er økonomisk bæredygtig, således at du kan finansiere din praksis og opretholde en acceptabel hverdagsøkonomi.

Temaet ”kunstnerisk virksomhed” udforsker, hvordan de kunstneriske uddannelsesinstitutioner bedst understøtter deres studerendes fremtidige arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, der – for mange – er præget af flere samtidige ansættelser med varierende grad af iværksætteri, fastansættelse og freelance-virksomhed. Temaet fokuserer på de pædagogiske aspekter af entreprenørskabsundervisningen og vil have en klar pædagogisk-teoretisk vinkel.

En stor del af de studerendes inspiration og situering i deres felt går gennem deres daglige undervisere, der ikke nødvendigvis arbejder hjemmevant og eksplicit med entreprenørskabskompetencer. Samtidig forventes det at de studerendes virkelyst understøttes i denne undervisning, der varetages af undervisere med store karriere, vigtig viden og netværk. Men hvordan foregår denne skjulte entreprenørskabspædagogik i praksis og kan det forbedres? Hvordan kan entreprenørskabsundervisningen og dialogen om denne højne kvaliteten af den daglige undervisning?

Det er temaets udgangspunkt at entreprenørskabsundervisningen på kunstskolerne skal understøtte et bæredygtigt virke, der er i overensstemmelse med den studerendes indre virkelyst og kunstneriske profil.

Lyt til podcast ENTRE DEBAT om temaet.

 

Kvalitet og relevans
Værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed

Hvordan kan vi i den kunstneriske virksomhed tilgå begreberne værdi, kvalitet og relevans i forhold til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte kunstner og dennes kunstneriske virksomhed?

Uddannelserne indenfor de kunstneriske fagområder retter sig mod forskellige typer af arbejdsmarkeder fra det forholdsvist organiserede til det mere komplekse og sammensatte. Fælles for de kunstneriske arbejdsmarkeder er dog, at alle i varierende omfang skal forholde sig til krav om kvalitet og relevans.

Hvad der er kunstnerisk kvalitet og dermed bestemt som værdiskabende for et samfund er under konstant påvirkning af en mængde. Fonde har forskellige fokus- og indsatsområder, og f.eks. kan visionerne i Statens Kunstfond forandre sig afhængigt af skiftende regeringer, kulturministre og politiske dagsordener. De teknologiske muligheder, der er til rådighed for den kunstneriske praksis, herunder bl.a. udgivelsesformater og distributionsmuligheder, er sammen med de sociologisk bestemte strømninger i samfundet også med til at påvirke, hvordan vi oplever kvalitet og relevans i den kunstneriske virksomhed. Samtidig påvirker og flytter kunstnerne de forskellige kunstområder ved konstant at genere nye udtryksformer gennem deres praksis.

Der er tale om et dialektisk påvirkningsforhold mellem samfund og kunsten. Derfor vil en kunstner i sin virksomhed have brug for at kunne anlægge både et blik indefra og ud på samfundet (strategisk udvikling) såvel som et blik fra samfundet ind på egen virksomhed (eksternalisering og omverdensforståelse).

Det er dette afsæt, temaet ’Kvalitet og relevans’ tager for dialogen om værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed. De materialer, der er tilgængelige for arbejdet med temaet forsøger at afspejle en bred palette, da der i sagens natur ikke er nogen lineær bevægelse ind i emnet, ensidige noget entydigt svar på, hvad kvalitet og relevans er. Materialerne tilbyder derfor perspektiver på temaet samt forslag til, hvordan man kan indgå i en dialog og/eller debat om emnet, med sig selv, sine kollegaer eller med sine studerende.

Lyt til podcast ENTRE DEBAT om temaet.

Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis
Entreprenørskab som ressource i den kunstneriske praksis

Når vi taler om arbejdsliv, taler vi om mulige professionelle identiteter, der vil strække sig og udvikle sig i bedste fald over en periode på 50 år. Hvem ved, hvad vores studerende har brug for af viden og færdigheder om bare 5, 10 eller 20 år? Vi arbejder på kunstskoler med en generation af studerende, der på mange måder står midt i og foran nogle af de mest udfordrende, globale problematikker nogensinde: Klimaforandringer, racisme, migration, pandemier, store forskelle mellem rig og fattig…og disse udfordringer forholder denne generation sig til på forskellige måder via deres kunst og deres tanker om placering, rolle og valg i livet.

Som uddannelser under Kulturministeriet må vi på disse baggrunde spørge os selv:Hvordan skaber vi læringsrum, der understøtter vores studerendes foretagsomme og bæredygtige arbejdsliv med afsæt i en nyskabende kunstnerisk praksis?

Vi ønsker med dette afsæt at invitere vores underviserkolleger med på en rejse ud i det entreprenørielle landskab og få udvidet vores forståelse af, hvad entreprenørskab SOM kunstnerisk udviklingspraksis kan betyde? Hvilke emner kan udvide vores tanke- og handlebaner, hvilke koreograferede samtaler kan opstå i læringsrummet med de studerende og hvilke positioner kan vi få mod til at stille os i som undervisere over for en generation af studerende, som har signifikant anderledes konditioner, muligheder og potentialer i deres kunstnerskab og professionelle arbejdsliv?

Vi tror på at kunstnerisk entreprenørskab må folde sig ud i det mangefacettede læringsrum, det improviserede læringsrum og det flertals-bestemte læringsrum, hvor vi skaber rammer for de studerendes udviklingspraksis. Derfor har vi brug for alle interesserede fagfæller til fortsat at udvikle entreprenørskab som undervisningsfelt og pædagogisk praksis på kunstskolerne. Afsættet for vores tilbud trækker på tilgange hentet i Kunstneriske Udviklingsarbejde og i dialogiske og transformative læreprocesser med henblik på at styrke det sociale, samskabende, iterative og interagerende samt evnen til at reflektere og navigere.

Lyt til podcasten ENTRE DEBAT om temaet ‘Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis’

Kunstnerisk medborgerskab

Kunstnerisk medborgerskab

Medborgerskab er et begreb, man er begyndt at bruge på ledelsesniveau på kunstuddannelserne. Det dukker frem i mere eller mindre direkte form i skolernes rammeaftaler og strategier. F.eks. i strategien for Det Jyske Musikkonservatorium, hvor kunstnerisk medborgerskab er helt fremme som første punkt i strategien. Her står, at  Det, der kendetegner et kunstnerisk medborgerskab, er kompetencen til at kunne skabe kunstnerisk kvalitet i et samspil mellem udviklingen af egen kunstnerisk praksis og en omverden, der stiller øgede krav til dialog og refleksion.’

Her er det kunstneriske medborgerskab taget helt ind i målsætningen for den kunstfaglige uddannelse. Kunstnerisk medborgerskab er noget, der foregår i skolernes rolle som kulturinstitutioner, hvor man aktivt tager del i den verden, der er omkring skolerne. Som institution giver man både noget ud til samfundet såvel som man får noget tilbage fra samfundet. Der finder altså en form af videnoverførsel og gensidig påvirkning sted mellem institutionerne og samfundet.

Men hvordan ser det ud for den enkeltes kunstneriske virksomhed? Og hvordan kan man som underviser støtte udviklingen af det kunstneriske medborgerskab i praksis på en kunstnerisk uddannelse? Hvordan kan vi understøtte, at de studerende udvikler deres kunstneriske ståsteder i relation til samfundets muligheder og udfordringer og derigennem styrke de kunstneriske virksomheders bidrag til og relevans for samfundet. Og hvad vil det overhoved sige at være relevant for samfundet?

Det er nogle af de spørgsmål, der rejses i krydsfeltet mellem kunstnerisk medborgerskab og entreprenørskab som vidensfelt på uddannelserne. Som med temaet ’Kvalitet og relevans’ er der heller ikke for ’Kunstnerisk Medborgerskab’ nogle entydige svar eller en ensporet vej at følge ind i emnet. Den viden og de materialer, der er til gængelige under temaet, tilbyder derfor perspektiver på temaet samt forslag til, hvordan man kan indgå i en dialog og/eller debat om emnet, med sig selv, sine kollegaer eller med sine studerende.

Lyt til podcasten ENTRE DEBAT om temaet ‘Kunstnerisk medborgerskab’

Til at understøtte programmet er ENTREWIKI, der samler mange forskellige tilgange og retninger fra entreprenørskab- og innovationsteorien, som kan anvendes i udvikling af den kunstneriske virksomhed. ENTREWIKI er altså en form for opslagsværk, hvor du som underviser kan hente viden og inspiration.
KOMMENDE EVENTS 2022

Ingen planlagt events foreløbigt. 

Se tidligere begivenheder her

ENTREWIKI

Udforsk ENTREWIKI´s ressourcer her.

ENTRE DEBAT PODCAST

Lyt med her

ENTRE CASES

I ENTRE CASE samlingen, er der eksempler på, hvordan lærere, studerende og dimittender udfolder undervisning og kunstnerisk praksis på måder, der berører entreprenørskab som et vidensfelt i kunstuddannelserne. Se samlingen her.

ENTREPRENØRSKAB PÅ KUNSTSKOLERNE

Entreprenørskabs aktiviteter på kunstskolerne i perioden 2011 - 2016 her

Entreprenørskabs aktiviteter som en del af undervisningen på kunstskolerne 2019/2020 - download her

KORTLÆGNINGSRAPPORT

I efteråret 2019 identificerede CAKI skolernes behov og ønsker som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af ​​et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab. Læs rapporten her.

Styregruppe for entreprenørskab (ENTRE)
  • Det Jyske Musikkonservatorium: Keld Hosbond (tovholder)
  • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium: Jonas Bille
  • Den Danske Filmskole: Kristine Ploug
  • Den Danske Scenekunstskole: Rikke Lund Heinsen
  • Rytmisk Musikkonservatorium: Christian Taagehøj
  • Syddansk Musikkonservatorium: Christina Holm Dahl
  • Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne: Emil Leth Meilvang
  • CAKI: Pernille Skov

Du kan kontakte ENTRE ved at skrive til pernille@caki.dk