Entrepreneurship in the Arts Educations 2019-2022

Under the heading ENTRE, CAKI develops, initiates, implements and evaluates a number of activities in close collaboration with KUR* and the Entrepreneurship Working Group. The working group is composed of participants from all the art schools in the KUR circle. The Royal Academy of Music Aarhus is responsible for art schools’ shared endeavor regarding entrepreneurship as a common goal in the schools’ framework agreements with the Ministry of Culture.

The arts educations have worked with entrepreneurship as a developing field of knowledge since 2010, and today the field is both wide and in continuous movement in the institutions. However, there are still teachers in the schools who lack knowledge and experience of how entrepreneurship can be used as a resource in art education. Similarly, there is also a lack of concrete experience of how entrepreneurship can be used as a resource in artistic development and research. It is also still relevant to start building an incubation environment for students, teachers and researchers from the arts educations.

These are the three areas, which CAKI’s work is focused on in accordance with the agreement period 2019-2022:

  1. development of competencies for the teachers
  2. the link between entrepreneurship and artistic development and research
  3. the development of an incubation environment for the artistic education

Below you can read more about each focus area. The box on the right / bottom of the page contains links to related content.

* KUR: The circle of rectors from the Arts Educations in Denmark.

Kompetenceudvikling af undervisere

Entreprenørskab som en videnressource i den kunstfaglige uddannelse 

I efteråret 2019 igangsættes et pilotprojekt, der udvikler format og indhold for et kompetenceudviklingsprogram i entreprenørskab målrettet alle undervisere på de kunstneriske uddannelser. Det er ambitionen, at projektet kan bidrage til, at videns- og ambitionsniveauet for entreprenørskabsundervisningen udvikles på alle skolerne, og at de forskelle, der måtte være, udlignes gennem vidensdeling og kompetenceudvikling. Dette skal forstås som et bidrag til den mangfoldighed, der allerede eksisterer inden for uddannelsernes arbejde med entreprenørskab som vidensområde, og ikke som en indsnævring af entreprenørskabsbegrebet.

Projektet udfolder sig over et længere tidsligt forløb, der strækker sig frem til 2022 med den målsætning, at alle undervisere på de kunstneriske uddannelser gennemfører et kompetenceudviklingsforløb, der udvikler didaktikken og pædagogikken for entreprenørskab som vidensområde i den kunstfaglige uddannelse. Målsætningen for det indledende projekt er således at undersøge og udvikle relationen mellem entreprenørskabsfaget og den kunstfaglige undervisning, med henblik på at klæde alle undervisere på til at kunne anvende entreprenørskab som en ressource i den enkelte elevs uddannelse.

Som en bærende del af programudviklingen stiller arbejdsgruppen for entreprenørskab sig til rådighed for at udbrede entreprenørskab som vidensområde til de underviserkollegaer, der ikke allerede anvender entreprenørskab som en ressource i undervisningen. Arbejdsgruppen drives af CAKI og har deltagelse af de ansvarlige for entreprenørskab som vidensområde på skolerne. Med projektet er det intentionen, at vi i arbejdsgruppen åbner dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt op for kollegaer og viser, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik. Der er således centrale elementer af metodeudvikling samt efteruddannelse i projektet.

De indledende øvelser består af en kortlægning af skolernes behov og ønsker for et kompetenceudviklingsprogram samt et udviklingsarbejde i arbejdsgruppen. Herunder også et internat, hvor hver skole ud over medlemmet af arbejdsgruppen deltager med to undervisere. Herefter formuleres et pilotprogram, der afprøves og tilpasses over en toårig periode. Det endelig output af projektet bliver således et program for kompetenceudvikling, der bidrager til bredt at styrke underviseres anvendelse af entreprenørskab som vidensområde i undervisningen.

Projektet indgår som et element i opfølgningen på de fælles målsætninger for Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner som fastsat i rammeaftalerne omfattende perioden 2019-2022. I den forbindelse skal potentialet for fælles kapacitetsanvendelse belyses gennem videndeling i arbejdsgruppen for entreprenørskab såvel som inddragelse af internationale og nationale netværk for entreprenørskab. Dette skal munde ud i fælles faglige begivenheder, der i videst mulige omfang er koordinerede med indsatser og begivenheder fra de øvrige fælles mål, og som understøtter de studerendes overgang til arbejdsmarkedet gennem anvendelse af entreprenørskab. Projektet er iværksat af Det Jyske Musikkonservatorium/Keld Hosbond i samarbejde med CAKI/Pernille Skov og med deltagerne i arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser som partnere.

Formater for kunstnerisk virksomhed

Kunstnerisk og kulturelt entreprenørskab i den kunstneriske virksomhed

Vilkårene for den kunstneriske praksis og de skabende processer, der ligger til grund for den, udfordres af hastigheden med hvilke samfundet, verden og teknologierne udvikler sig. Ikke mindst i form af bevægelserne af teknologiske nybrud, ændrede distributionsmuligheder og formater for fremlæggelse. Uddannelsesinstitutionerne skal være i stand til at uddanne fremtidens kunstnere til at møde disse udfordringer og forventninger, og det er en del af uddannelsernes opgave at ruste den enkelte elev til at kunne indgå i denne virkelighed.

Kunstnerens virksomhed fordrer derfor udover det kunstfaglige ståsted også entreprenørskabskompetencer og ledelsesfaglige kompetencer, der kan understøtte og løfte den kunstneriske virksomhed. Tilsvarende kan entreprenørskab bidrage til at styrke kernefaglighedens anvendelse og udvikling i relation til den enkelte kunstners virksomhed såvel som i relationen til omverdenen.

På denne baggrund igangsættes et projekt, der har til formål at udvikle og styrke relationen mellem entreprenørskab som videnområde og det kunstneriske udviklingsarbejde og –virksomhed. Integreret i projektet er et fokus på at systematisere videndelingen af projektets erfaringer, således at undervisere, elever og uddannelsesudviklere på alle de kunstneriske uddannelser får adgang til de nyeste erfaringer og den opnåede viden, således at projektet kan bidrage til at styrke anvendeligheden af feltet i uddannelsernes hverdagspraksis.

Projektet ’Formater for kunstnerisk virksomhed’ er et samarbejde mellem de videregående kunstneriske uddannelser i KUR-samarbejdet. Det er et tværinstitutionelt udviklingsprojekt, med afsæt i netværket for entreprenørskabsundervisere på de kunstneriske uddannelser. Med projektet er det en målsætning sammen med underviserkollegaer og uddannelsesplanlæggere at undersøge og udvikle relationen mellem entreprenørskab som videnområde, elevernes kunstneriske udviklingsarbejde og undervisernes KUV-projekter.

Det forventes at underviserne på sigt og med afsæt i den nye viden, de opnår via projektet, lokalt vil udvikle pædagogiske og didaktiske tiltag, der styrker elevernes foretagsomhed og kompetencer inden for kunstnerisk virksomhed og kulturelt entreprenørskab.

Projektet er koblet til det igangværende kompetenceudviklingsprojekt, der undersøger og udvikler relationen mellem entreprenørskabsfaget og den kunstfaglige undervisning, med henblik på at klæde alle undervisere på til at kunne anvende entreprenørskab som en ressource i den enkelte elevs uddannelse.

Med projektet er det intentionen, at arbejdsgruppen for entreprenørskab åbner dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt for studerende og kollegaer og viser, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik. Projektet iværksættes af CAKI/Pernille Skov med deltagerne i arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser som partnere og i samarbejde med undervisere i KUV-netværket.

Kunstuddannelsernes Inkubationsmiljø

Et innovationsmiljø for omverdensrelationen i den kunstneriske virksomhed

I bestræbelsen på at udvikle de kunstneriske uddannelser og bidrage i udviklingen af et internationalt førende vækstmiljø for de kreative erhverv i Danmark indledes processen med at opbygge et inkubationsmiljø for de kunstneriske uddannelser. Både uddannelserne, samfundet, og de offentlige og private virksomheder har behov for, at denne bevægelse bliver afprøvet og kvalificeret. Indsatsen understøtter dermed uddannelsernes bestræbelser på fortsat at praktisere fleksibilitet og åbenhed overfor bevægelser i det omgivende samfund.

Hele det kunstneriske felt mødes i disse år fra politikere og borgere med øget forventning til, at de er relevante for de borgere og det samfund, som understøtter institutioners og kunstneres virksomhed. Samtidig udfordrer hastigheden, med hvilke samfundet, verden og teknologierne udvikler sig, vilkårene for den kunstneriske praksis og de skabende processer, der ligger til grund for den – ikke mindst i form af teknologiske nybrud og ændrede distributionsformater.

Inkubationsmiljøet bliver et sted, hvor kunstnerne får mulighed for at teste og forsøge sig med produktion, processer og værker, der stiller sig undersøgende over denne udvikling og dens resonans i den kunstneriske virksomhed. Det bliver et sted, hvor de kunstneriske forskere kan opnå en dybere forståelse for de entreprenørielle muligheder i deres arbejde ved at undersøge og udvikle, hvordan kunstnerisk viden kan komme samfundet til gode. Sammen med fagfæller og i tværdisciplinære partnerskaber bliver det inden for rammerne af inkubationsmiljøet muligt at udforske, hvordan en kulturel og æstetisk kommercialisering af kunstnerisk viden og udviklingsvirksomhed kan føres ind i processer og produkter, der kan skabe værdi i og for samfundet. Inkubationsmiljøet forventes derfor også at kunne udvikle potentialerne for at bringe den kunstneriske forskning og udvikling i anvendelse i samfundet med opbygningen af den kunstneriske virksomhed som rammesættende for bevægelsen.

Inkubationsmiljøet er også et sted, hvor studerende og forskere på tværs af kunstfaglige ståsteder får mulighed for at opbygge erfaring med tværkunstneriske samarbejder, med anvendelse af de kunstneriske kompetencer i tværdisciplinære projekter og partnerskaber og ikke mindst et sted, hvor kunstneren får mulighed for at eksperimentere med at anvende kunstneriske kompetencer, processer og værker som leverancer til andre vidensområder, til offentlige og private virksomheder og institutioner og borgerne i samfundet. Med andre ord skal inkubationsmiljøet bidrage til at facilitere udvikling og eksperimenter med og i den kunstneriske virksomheds relationer til omverdenen.

Inkubationsmiljøet vil også have fokus på den del af entreprenørskab, der understøtter den studerendes overgang til det professionelle virke gennem opbygning af den kunstneriske virksomhed. Derfor vil inkubationsmiljøet også have fokus på den kulturelle værdiskabelse og de kunstneriske innovationer og udviklingspotentialer i en bredere samfundsmæssig kontekst. Derudover favner miljøet også tilbud som undervisning i den del af entreprenørskab, der handler om at opbygge virksomheder, produktudvikle, omsætte og skabe profit og udvikling i en økonomisk bæredygtig kunstnerisk virksomhed. Det forventes at indsatsen i en overskuelig fremtid vil komme det kommercielle økosystem i den kulturelle sektor til gode.

MAPPING OF NEEDS AND WISHES

In the fall of 2019, CAKI identified the needs and wishes of the schools as part of the knowledge base for the development of a program for competency development in entrepreneurship.

Get the report (in Danish) here

KNOWLEDGE PROGRAM

Follow the development of the program for competency development in entrepreneurship her

SYMPOSIUMS

Find current symposIums here

 

ENPREPRENEURSHIP IN THE ARTS EDUCATIONS

Entrepreneurship activities in the art schools in the period 2011 – 2016 (in Danish) her

Entrepreneurship in the curricula of the art schools 2019/2020 – download (in Danish) her

CAKI STRATEGY 2019 – 2022

CAKIs strategY 2019 – 2022 (In Danish) here