Internatet er en del af kunstskolernes fælles ambitiøse målsætning om at stille kompetenceudvikling i entreprenørskab til rådighed for alle undervisere ved de kunstneriske uddannelser. Den større indsats, som internatet er en del af, indgår som et element i opfølgningen på de fælles målsætninger for Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner som fastsat i rammeaftalerne i perioden 2019-2022. Overordnet set er internatet således en del af det kommissorium, som arbejdsgruppen for entreprenørskab har fået af KUR.

Internatet er en del af kunstskolernes fælles ambitiøse målsætning om at kompetenceudvikle alle undervisere ved de kunstneriske uddannelser inden for entreprenørskab som vidensfelt på uddannelserne. Den større indsats, som internatet er en del af, indgår som et element i opfølgningen på de fælles målsætninger for Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner som fastsat i rammeaftalerne i perioden 2019-2022. Overordnet set er internatet således en del af det kommissorium, som arbejdsgruppen for entreprenørskab har fået af KUR.

Kommissoriet vedrører skolernes samarbejde om kompetenceudvikling og kapacitetsanvendelse i relation til entreprenørskab som et vidensfelt i udvikling på skolerne. Kommissoriet understreger, at for at kunne målrette en kompetenceudviklingsindsats er det en forudsætning, at der i samarbejde skabes klarhed om behovene for kompetenceudvikling på de enkelte institutioner. Derfor bliver der i november gennemført en kortlægning af den enkelte skoles behov for kompetenceudvikling i entreprenørskab. Kortlægningen skal være et kvalitativt input i det videre arbejde i forhold til at sikre relevansen af den udbudte kompetenceudvikling hvad angår indhold, tilrettelæggelse og valgte formater for udrulning af programmet.

Kortlægningen er med andre ord både en refleksionsøvelse for skolerne, et vigtigt input i det kreative arbejde med at skabe et kompetenceudviklingsprogram og ikke mindst en rettesnor, som arbejdsgruppen for entreprenørskab kan anvende til at kvalificere udviklingen og realiseringen af konkrete ideer. Kortlægningen følges op af internatet i december. På internatet mødes repræsentanter fra alle skolerne til en fælles spurt for at beskrive indsigter, ønsker og ideer til, hvordan skolerne i fællesskab kan udfolde et kompetenceudviklingsprogram. På baggrund af internatet udvikles først et pilotprogram, som vil blive testet på skolernes i løbet af 2020. Herefter revideres og justeres programmet i forhold til erfaringerne med pilotprojektet, og det endelige program kan finpudses og implementeres på skolernes.

Målsætningen er, at alt dette munder ud i fælles faglige indsatser på tværs af skolerne, der i videst mulige omfang er koordinerede med indsatser og begivenheder fra de øvrige fælles mål, og som understøtter de studerendes overgang til arbejdsmarkedet gennem anvendelse af entreprenørskab.

Som tovholder-skole for de fælles indsatser vedrørende entreprenørskab står Det Jyske Musikkonservatorium. Projektledelsen varetages af CAKI, der som videncenter arbejder på tværs af alle de videregående kunstneriske uddannelser inden for områderne entreprenørskab, kunstnerisk innovation og tværkunstneriske samarbejder. Internatet realiseres med medfinansiering fra Fonden for Entreprenørskab.

Pernille Skov, CAKI

Oktober 2019

PROGRAM

Hent program for internatet her

KORTLÆGNING

Rapport vedr. skolernes behov for kompetenceudvikling af underviserne inden for entreprenørskab som vidensfelt. Rapporten kan hentes her

MATERIALER

Hent baggrundslæsning til internatet her

KONTAKT

pernille@caki.dk // +45 27 37 75 67