Fællessangkulturens status og udfordringer

Underviser: Henrik Marstal

Fællessangskulturen har op gennem 2010’erne opnået en renæssance. Med coronakrisens tv-baserede fællessangsudsendelser i 2020 fik kulturen yderligere opmærksomhed som et fænomen, der understøtter et bredt, forestillet fællesskab på tværs af alder, baggrund og geografi. Status er derfor, at der i dag formodentlig ikke har været større folkelig opbakning til fællessangskulturen end siden alsangsbevægelsen under Besættelsen.

I dette modul vil vi se nærmere på den danske fællessangstradition som historisk, kulturelt og socialt fænomen. Undervejs vil vi undersøge sangbogen som institution og som katalysator for, at fællessangskulturen overhovedet er mulig. Det gælder ikke mindst Højskolesangbogen, der udkom i november 2020 i en længe ventet ny 19. udgave. Men vi vil også undersøge, hvordan man som sangskriver og/eller tekstforfatter selv kan praktisere kunsten at skrive fællessange, som måske kan blive optaget i fremtidige sangbøger


FORUDSÆTNINGER

En vis interesse for fællessang, gerne erfaringer med selv at forestå eller spille til fællessangsarrangementer, interesse for dansk kultur og eventuelt en ambition om selv at skrive fællessange. Desuden forudsættes det, at alle studerende har anskaffet sig den nye 19. udgave af Højskolesangbogen.


MÅL

Ved afslutningen af modulet skal den studerende:

* Have øget sit kendskab til dansk fællessangskultur, herunder repertoirekendskab

* Have etableret viden om dansk fællessangskultur som kulturelt felt

* Have erhvervet viden om og indsigt i de vigtigste sangbøger inden for området i et historisk perspektiv

* Have erhvervet viden om egne muligheder i forhold til at skrive fællessange


INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:
Dansk sangkultur, musikhistorie, nation building, traditionsdannelse og af-traditionalisering, æstetik og kulturskabelse.


UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER

Oplæg
Debat
Gruppearbejde
Praktiske øvelser


HOLD

Holdstørrelse, normalt 8-9 studerende


BEDØMMELSE

Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulet i form af et såkaldt refleksionsessay på 5 normalsider. Essayet afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen.


REFERENCER

Der vil blive anvendt faglitteratur om fællessang skrevet af relevante forskere og universitetsstuderende i kandidatspecialer, herunder uddrag fra en kommende bog om dansk fællessangskultur skrevet af Lea Wierød Borcak og overtegnede (udkommer i november 2021). Desuden vil der blive anvendt nyere debatindlæg fra dagspressen, som forholder sig til den løbende debat om fællessang herhjemme. Endvidere vil flere sangbøger, ikke mindst Højskolesangbogen, blive inddraget. I et vist omfang vil der også blive inddraget videomateriale fra YouTube.

TIDSPUNKT

Et semester BA. Forventeligt fredage (ikke skemalagt endnu)

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

Nej

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5

SPROG

Dansk

TILMELDING

Hvis du ønsker at deltage i et af TVAERS-kursus, kan du tilmelde dig 1- eller 2-kursuser.

Inden kursusstart får du besked om du har fået tilbudt en plads.

Tilmeldingen åbner den 3. juni.

Sidste frist for tilmelding til efterårssemesteret 2022 er d. 17. juni

Du tilmelder dig via dette link