Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed – KUV


Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV) beskæftiger sig med opbygning af viden gennem kunstnerisk praksis, og feltet er en vigtig del af de videregående kunstneriske uddannelsers vidensgrundlag.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed handler i høj grad om at undersøge og udvikle nye retninger og metoder inden for den kunstneriske praksis. KUV-projekterne fører typisk frem til viden om den kunstneriske praksis i form af nyskabende produktioner, undervisningsmåder, kunstneriske metodologier, skriftlige refleksioner, teknologi- og materiale-studier og pædagogiske overvejelser (også kendt som PUV – Pædagogisk Udviklingsvirksomhed).

Gennem Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed er det muligt at ansøge om støtte til kunstnerisk udviklingsprojekter såvel som til projektmodning af KUV-projekter. KUV-puljen giver mulighed for, at undervisere på kunstuddannelserne i afgrænsede projekter kan videreudvikle og reflektere over egen kunstnerisk praksis og det virke.

Du kan læse mere om KUV-puljen herunder.

KUV-Puljen

KUV-puljen er Kulturministeriets pulje til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV). Uddannelsesinstitutioner, der er hovedfinansieret af Kulturministeriet, kan søge puljen. Puljen har eksisteret siden 2013, og der der uddeles hvert år ca. 7.5 mio. til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed på institutionerne.

For at kunne søge puljen skal den projektansvarlige være tilknyttet den institution, der ansøger.

KUV-puljen er Kulturministeriets pulje til Kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Puljens formål er at understøtte indsatsen inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed på uddannelserne og dermed også styrke institutionernes vidensgrundlag.

Det er derfor også udelukkende de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, der kan søge puljen. Den projektansvarlige for KUV-projektet skal være fast tilknyttet den institution, der er afsender for ansøgningen.

Du finder Kulturministeriets retningslinjer for puljen og her og ansøgningsskema her.

Hjælp til de formelle og ansøgningsmæssige forhold i forbindelse med ansøgningsrunden samt rådgivning omkring projekters fagspecifikke indhold ydes på den enkelte institution. Tilsvarende er det institutionens KUV-ansvarlige, der kan rådgive i forhold til ansøgningers samlede udformning, formelle krav, tydelighed og de tværdisciplinære aspekter og muligheder inden for KUV.

Du kan se nærmere beskrivelse af tidligere og igangværende KUV-projekter i KUV-arkivet.

Vi henviser desuden til Kulturministeriets hjemmeside.

KUV-udvalget

KUV-udvalget er nedsat af Kulturministeriet. Udvalget vurderer ansøgninger og fordeler midlerne i puljen.

Udvalget består af:

Ole Lutzow Holm
Formand, professor, Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik Læs CV på Göteborg Universitet

Cecilia Roos 
Professor i konstnärlig praktik, Vicerektor forskning vid Stockholms konstnärliga högskola/ Stockholm University of The Arts Læs CV på Stockholm University of The Arts

Cecilie Semec 
Hovedlærer i foto på Den Norske Filmskole og stipendiat i det norske KUV- stipendieprogram Læs CV på Højskolen i Lillehammer

Frederik Tygstrup
Professor, viceinstitutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet  Læs CV på København Universitet

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed som forskning

Som et felt for vidensopbygning og vidensdeling gennem kunstneriske erkendelser er resultaterne af KUV ofte mangfoldige og specifikke for de forskellige kunstneriske discipliner. KUV-projekter er derfor også underlagt fleksible krav om dokumentation og refleksion over processen og det kunstneriske resultat.

Dermed sikres en kontinuerlig udvikling af vidensgrundlaget på de kunstneriske uddannelser på højde med den vidensopbygning, som forskning udgør på universiteterne. KUV kan sammenlignes med forskning, men er ikke det samme som vidensopbygning på natur-, samfunds- eller kulturvidenskabelige præmisser, da der er tale om en vidensproducerende handling i og gennem kunstnerisk praksis.

I Danmark har man på engelsk valgt at oversætte KUV til Artistic Research. Dermed indskriver man feltet i den internationale udvikling, der de seneste 30 år har fundet sted inden for kunstnerisk forskning som en særlig gren af praksis-baseret forskning, der udføres af kunstnere. Det adskiller sig fra den ”rene” kunstneriske praksis ved at stille større krav til metode, refleksion og vidensdeling.

Begrebet kunstnerisk forskning bruges dog ikke i de kunstneriske uddannelsers vidensgrundlag, og der er her endnu ikke etableret en progression, der fører fra BA/BFA og MA/MFA-programmerne til den så kaldte trejde cyklus – dvs. PhD-grader inden for praksisbaseret kunstnerisk forskning. KUV kan som et praksis-baseret vidensfelt dog alligevel være med til, med kunstens æstetiske og performative virkemåde, at berige og udfordre videnskabelige perspektiver såvel som intervenere i aktuelle samfundsspørgsmål.

Nytænkning, Fordybelse, Bæredygtighed

På de videregående kunstneriske uddannelser arbejdes med en bred forståelse af, hvilke former KUV kan antage, med respekt for forskellige kunstneriske traditioner.

KUV-netværket, der er et fagligt netværk på tværs af de syv institutioner, har fremhævet tre aspekter af, hvordan KUV bidrager til udvikling af kunstnerisk praksis:

Nytænkning, Fordybelse og Bæredygtighed.

  • Nytænkning, fordi KUV giver plads til det kunstneriske eksperiment, hvor nye teknikker og metoder udvikles og afprøves, både inden for den specifikke kunstneriske disciplin og ofte tværkunstnerisk, i dialog med andre vidensfelter samt aktuelle teknologiske og samfundsmæssige udviklinger.
  • Fordybelse, fordi det netop står enhver udøver frit at formulere rammerne for det endelige output, f.eks. et nyt værk og/eller ny viden i form af kunstneriske arbejdsmetoder, der ikke på forhånd er dikteret af en specifik kommerciel eller institutionel måde at producere på.
  • Bæredygtigheden, i det den kunstneriske praksis styrkes gennem de dokumentations- og refleksionskrav, der stilles til KUV-projekter, samt ved at give kunstnere værktøjer til både at udvikle og formidle sin kunstneriske viden. Dette skaber fremtidige karrieremuligheder i og ud over faglige grænser og en transparens i den kunstneriske praksis, som gør det nemmere for andre faggrupper at interagere med den.

Vidensdeling er en vigtig del af arbejdet med KUV.  Vidensdelingen mellem de syv institutioner understøttes gennem et fælles projekt-arkiv, udgivelser, KUV-Fora og tværfaglige programaktiviteter.

KUV på de syv kunstskoler

De syv institutioner har udviklet fagspecifikke strategier for, hvordan de varetager KUV som en del af institutionens vidensgrundlag. På skolernes hjemmesider kan du læse mere om de enkelte skolers strategier.

I perioden 2016 – 2019 varetog Kulturministeriet forvaltningen af KUV-puljen. Opgaven overgik i perioden 2019-2022 til Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling. Samtidig blev driften af skolernes KUV netværk også placeret i centeret. Centeret blev lukket i juni 2023 på baggrund af en intern evaluering i KUR-kredsen.

Oprindeligt blev KUV-begrebet formuleret af en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet. Arbejdsgruppen gav i en rapport fra 2012 en kort definition af KUV som ”en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet”. Læs rapporten her.

KUV projektstøtte

Puljen kan ansøges en gang om året i løbet af efterårssemesteret. Ansøgningsfristen udmeldes via institutionens KUV-ansvarlige.

Du finder Kulturministeriets retningslinjer for puljen her.

(retningslinjerne er sidst fornyet i 2019)

Ansøgningsskema

Skemaet er i Word-format og downlader direkte til din enhed – Hent ansøgningsskema


KUV ARKIV

KUV- arkivet rummer korte beskrivelser af alle de Kunstnerisk Udviklingsprojekter, der har fået støtte fra Kulturministeriet.

Gå til arkivet


Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling

KUV centeret var et videnscenter for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner i perioden 2019 – 2022. Centeret blev lukket i juni 2023.

Gå til hjemmesiden

RESEARCH CATALOGUE 

The Research Catalogue (RC) is a non-commercial, collaboration and publishing platform for artistic research provided by the Society of Artistic Research. The RC is free to use for artists and researchers. It serves also as a backbone for teaching purposes, student assessment, peer review workflows and research funding administration. It strives to be an open space for experimentation and exchange.

Go to the website here.

Netværksgruppe for Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed
  • Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne: Karen Harsbo
  • Rytmisk Musikkonservatorium: Søren Kjærgaard
  • Den Danske Filmskole: Jakob Høgel
  • Den Danske Scenekunstskole: Rasmus Ôlme
  • Det Jyske Musikkonservatorium: Bjørn Petersen
  • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium: Eva Hess-Thaysen
  • Syddansk Musikkonservatorium: Kasper Hafstrøm Bøg