Kvalitetssikring på de videregående kunstneriske uddannelser


Vidensdeling vedrørende institutionernes kvalitetssikringsarbejde indgår som et af de fælles mål i rammeaftalerne for de videregående kunstneriske uddannelser. Indsatsen har til formål at styrke tværinstitutionel vidensdeling og undersøge mulighederne for, at dele af kvalitetsikringen kan standardiseret på tværs af uddannelserne.

Målsætningen er som udgangspunkt at etablere et vidensdelingssystem om fælles terminologi og opgørelsesmetoder for statistiske nøgletal. En styrkelse af den fælles kvalitetssikring skal tage udgangspunkt i en ambition om at sikre, at kvalitetsarbejdet er lokalt forankret og opleves meningsfuldt på institutionernes forskellige uddannelser, der alle har forskellige fagområder og tilgange til kvalitetsarbejdet.

Herunder kan du læse om de forskellige temaer og den terminologi, de videregående uddannelser arbejder med i kvalitetssikringsarbejdet. Siden er i fortsat udvikling og opdateres løbende, i overensstemmelse med arbejdsgruppens indsigter og ankerpunkter.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring på de videregående kunstneriske uddannelser handler overordnet set om, at uddannelserne skal skabe undervisning af højeste kvalitet, blandt andet ved at udvikle og vedligeholde kompetenceudviklende læringsmiljøer for de studerende.

Kvalitetssikringsarbejdet på den enkelte uddannelse skal dermed også bidrage til at realisere institutionen vision og mission gennem en studenterinddragende og ledelsesforankret indsats. På KUR-institutionerne er kvalitetsudvikling derfor tæt forbundet til målsætninger i rammeaftaler og den faglige afrapportering til Kulturministeriet som findes i institutionernes årsrapporter.


 

Nøgletal

Nøgletal henviser til de tal, den enkelte institution sætter som mål i vison og mission. Det er også nøgletallene der medvirke til at bestemme, hvad uddannelserne bliver bedømt på i politisk henseende.

I arbejdsgruppen for kvalitetssikring er det et vigtigt overordnet mål at drøfte, hvordan nøgletallene kan og bør anvendes i kvalitetssikringen af uddannelserne. Det er centralt, at tallene giver mening og skabe transparens om skolernes aktiviteter for en bredere kreds end skolerne selv. For alle institutioner er det vigtigt, at nøgletallene dels gør det muligt at vurdere, hvornår et område kræver opmærksomhed, dels at nøgletallene opgøres på en måde, der gør dem anvendelige i kvalitetssikringen. 

Det er således relevant for arbejsgruppen at beskæftige sig med, hvilke fælles parametre det vil være relevante at blive bedømt på, hvilke værdibegreber der ligger i disse parametre, og hvorlede det vil være muligt at måle på disse parametre. Tilsvarende er det centralt for arbejdsgruppen at forholde sig til, at der er en udfordring i at udvikle fælles opgørelsesmetoder og nøgletal, da en en bredere forståelse og ensretning af nøgletal kan svække den enkelte institutions statiske måleredskaber og dermed underminere kommissoriets målsætning.

Arbejdsgruppen har oprettet et dokument, der beskriver de nøgletal, hvor det er meningsfuldt at udvikle fælles terminologi og nøgletal. I den terminologiske wiki på denne side er det muligt at læse mere om de nøgletal, arbejdsgruppen har vurderet har tværgående relevans. 


 

Kulturstatistik

Kulturstatikken er …


 

Uddannelsesakkreditering

Uddannelsesakkreditering henviser til ….

 


 

Institutionsakkreditering

Termen henviser til institutionernes arbejde med ….

 


 

Selvevaluering

Selvevaluering henviser til….


 


 
KVALITETSIKRINGS WIKI

Herunder kan du læse definitioner, der gemmer sig bag de fælles nøgletal i skolernes kvalitetssikring.

Aktive studerende
Ansøgere
Arbejdsmarkedsstatus
Beregning af EVU-studerende til FL-studerende
Bestået
Betalingsstuderende
Bruttoledighed
Dimittendledighed
Eksterne undervisere
Eksterne årsværk
Erhvervsfrekvens
Erhvervsindkomst
FL-studerende
Frafald
Færdiguddannede
Gennemførte længerevarende KUV-projekter
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse
Igangsatte længerevarende KUV-projekter
Indskrevne studerende
Interne/eksterne ansøgere til kandidatuddannelse
Karakter
KUP
KUP årsværk
Nettoledighed
Overgang til anden uddannelse
Relevant beskæftigelse
Studerende på orlov
Udenlandske ansøgere
Udenlandske optagne
KVALITETSIKRING PÅ KUNSTUDDANNELSERNE

– links til skolernes formidling på egne hjemmesider


Den Danske Scenekunstskole

(ingen henvisning)


Den Danske Filmskole

(ingen henvisning)


Det Jyske Musikkonservatorium


Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

(ingen henvisning)


Det Kgl. Danske Musikkonservatorium


Rytmisk Musikkonservatorium


Syddansk Musikkonservatorium


 

Styregruppe for kvalitetssikring
  • Den Danske Scenekunstskole: Jonas Bech Hansen (tovholder)
  • Den Danske Filmskole: Pia Milwertz Jensen
  • Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne: Jes Gjørup
  • Det Jyske Musikkonservatorium: Maria Ammitzbøll
  • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium: Jonas Bille Gamkjær
  • Rytmisk Musikkonservatorium: Lene Finnerup Christiansen
  • Syddansk Musikkonservatorium: Jacob Schmidt