CAKIs miniguide til skat 

Kilde: Skat.dk 

Når du driver en professional praksis og/eller virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed for, at du kommer til både at have A-indkomst og B-indkomst, at skulle betale A såvel som B-skat, og måske kommer du også til at betale virksomhedsskat eller udbytteskat. Alt det kan du læse om denne miniguide. Skattereglerne vedr. moms, der er et skattetillæg på vare og ydelser, kan du læse om i CAKIs Miniguide til momsreglerne 

Først kommer en kort forklaring på en række termer, du skal kende for at forstå, hvordan din skattepligtige indkomst beregnes, og hvad du selv kan og skal gøre, for at beregninger stemmer overens med virkeligheden.  

 

A-indkomst 

A-indkomst er en skatteteknisk betegnelse for den vigtigste type af dine indtægter, som du betaler den såkaldte A-skat af. A-skat skal blandt andet betales af lønindkomst, dagpenge, SU, pension, renteindtægter, lejeindtægter, kapitalindkomst og lignende. Denne type af indkomst udbetales således af arbejdsgivere, pensionskasser, offentlige myndigheder eller andre såkaldte indeholdelsespligtlige. I forbindelse med udbetalingen af disse beløb anvendes skattekortets trækprocent og skattekortfradrag til beregning af den skat, der skal betales.  

A-indkomsten indberettes årligt til SKAT, således at den kan udskrives på selvangivelsen. 

I Danmark har vi et skattesystem, som betyder, at jo højere indtægt man har, des højere vil trækprocenten ligeledes være. A-skatten afhænger derfor af din årlige indkomst. 

 

A-skat 

A-skat er den skat, der betales løbende ved, at arbejdsgiveren eller en anden indeholdelsespligtig indberetter A-indkomsten til SKAT. A-skat er skatten, der betales af den primære indtægt. Ved udbetaling af eksempelvis arbejdsløn tilbageholdes en foreløbig skat. Det er denne, der kaldes A-skatten. 

 

B-indkomst 

B-indkomst er indkomst, hvor der ikke er trukket skat og am-bidrag, inden du får udbetalt beløbet. F.eks. hvis du har fået et honorar for at give en koncert, undervise eller holde et oplæg. Du skal selv sørge for at betale skat og am-bidrag af din B-indkomst. 

 

B-skat 

Du skal selv betale din B-skat ved at anvende indbetalingskort, der udsendes af SKAT sammen med forskudsopgørelsen. B-skatten betales normalt i op til 10 rater i løbet af indkomståret. Disse udregnes på baggrund af forskudsopgørelsen. 

Er B-indkomsten af en vis størrelse, kan det betyde, at den beregnede forskudsskat er for stor til, at den med den givne trækprocent kan opkræves af den del af indkomsten, der er A-indkomst. I disse tilfælde får du tilsendt indbetalingskort på det resterende skattebeløb. De skatteydere, der udelukkende har B-indkomst, får ikke tilsendt et skattekort, men kun indbetalingskort. 

 

Frikort 

Dit frikort bruges, hvis din forventede indkomst på et år er under det beløb, du må tjene uden at betale skat. Det er typisk, når du er ung og får dit første job eller får SU som hjemmeboende og ikke arbejder ved siden af. Du skal altså først begynde at betale skat, når din samlede løn på et år overstiger det beløb. Hvis du får løn, skal du dog betale 8 % i am-bidrag af hele din løn – også selv om du har frikort. 

Dit frikort kan bruges af flere udbetalere. Når det er brugt, trækker udbetalerne skat med den trækprocent, der står på din forskudsopgørelse. Den får de automatisk fra SKAT. Når året er gået, får du normalt et nyt frikort. Du bør dog selv tjekke på din forskudsopgørelse, at frikortet er oprettet. 

 

Det kan du tjene uden at betale skat 

Det er forskelligt fra person til person, hvad man kan tjene uden at betale skat. Det afhænger af dine fradrag, som igen afhænger af en række personlige forhold. Øverst på din forskudsopgørelse kan du se, hvad beløbet er for dig. Hvis du har et frikort, står det som et såkaldt frikortsbeløb, som viser, hvor meget du må tjene på et år uden at betale skat. Hvis du har et hovedkort, står det som et fradrag der viser, hvor meget du må tjene pr. måned eller 14 dage uden at betale skat. 

Uanset tallene på din forskudsopgørelse skal du altid betale 8 % i am-bidrag af din løn (men ikke af SU, dagpenge og pension). Tjener du mere end dit frikortsbeløb, får du i stedet for et frikort et hovedkort og et bikort. Du skal selv fortælle dine udbetalere, om de skal bruge dit hovedkort eller bikort. 

 

Hovedkort 

Dit hovedkort bruges der, hvor du tjener mest (f.eks. arbejde eller SU). Du bør kun bruge dit hovedkort ét sted. På hovedkortet står både din trækprocent og det fradrag, du ikke skal betale skat af. Når en udbetaler bruger dit hovedkort, trækker udbetaleren kun skat af det beløb, som er større end dit fradrag. Hvis flere udbetalere bruger dit hovedkort, kan du derfor komme til at betale for lidt i skat. 

 

Bikort 

Dit bikort bruges kun, hvis du har flere udbetaleref.eks. både SU og en arbejdsgiver. I så fald ville du anvende dit hovedkort til SU og dit bikort til dit studiejob. Du kan bruge bikortet flere steder, f.eks. hvis du har flere studiejobs. På bikortet står kun, hvor mange procent du bliver trukket i skat. Når en udbetaler bruger dit bikort, trækker udbetaleren fuld skat af udbetalingen. Det er fordi dine fradrag trækkes fra via dit hovedkort.  

 

Din skatteberegning 

Forskudsskat 

Forskudsopgørelsen er en slags løbende budget over din indkomst og skat for året. Den kigger fremad og viser din forventede indkomst og fradrag samt den procent, som en eventuel arbejdsgiver trækker dig i skat. 

Forskudsopgørelsen kommer hvert år i november, hvor du kan se SKATs bud på, hvordan din skat bliver i det kommende år. Hvis der sker ændringer i din økonomi, bør du rette forskudsopgørelsen, så du løbende betaler den rigtige skat. Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til f.eks. din arbejdsgiver, SU eller dit pensionsselskab. 

Som udgangspunkt skal man ikke som almindelig skattepligtig selv indberette en selvangivelse. SKAT sender en elektronisk selvangivelse, hvor oplysninger fra arbejdsgivere og pengeinstitutter er fortrykt. Hvis der er fejl eller anledning til ændringer i oplysningerne, har man pligt til at kontakte SKAT. 

Forskudsskatten eller den foreløbige skat i løbet af året kan opkræves på to måder: via A-skat eller B-skat. A-skatten afregnes via dit hovedkort, mens du selv skal indberette, hvad du forventer at have i B-indkomst, herunder også over- eller underskud af egen personligt ejet virksomhed.  

Rent praktisk sker der det, når du indberetter din forventede B-indkomst i din forskudsopgørelse, at SKAT beregner, hvor meget du skal betale i skat af din B-indkomst i løbet af året. Dette beløb bliver så fordelt på 10 girokort, der skal betales i løbet af året, med undtagelse af januar og juli. Beløbene på girokortene repræsenterer altså forskudsskatten baseret på din forventede B-indkomst.  

I en situation hvor du ikke har så mange finansielle ressourcer til rådighed, og du ved, at du først får udbetalt B-indkomst i form af b-honorar eller overskud af egen virksomhed i slutningen af året, kan det give mening, at du venter med at indberette din forventede B-indkomst, før du faktisk har pengene på din konto. Lad os sige, at du forventer at modtage 100.000 kr. i B-indkomst i oktober måned. Det indberetter du på din forskudsopgørelse i begyndelsen af året, og du vil så modtage girokort, hvor du skal indbetale forskudsskat i løbet af hele året. Du skal i så fald have tilstrækkeligt med penge til at kunne betale din forskudsskat, indtil du rent faktisk modtager de penge, som du skal betale skat af. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at du venter med at registrere din forventede B-indkomst på din forskudsopgørelse, før du rent faktisk har pengene til at betale den.    

Forskudsopgørelsen er altså SKATs beregning af dine indtægter for det kommende år og beregning af, hvad du skal betale i skat. Forskudsopgørelsen er således et budget for det kommende år, der kan justeres løbende.  

 

Årsopgørelsen 

Årsopgørelsen er et regnskab over din skat for sidste år. Den kommer i marts og viser, hvad du havde af indkomst og betalte i skat i det foregående år. Hvis din årsopgørelse viser, at du skal have penge tilbage, sætter SKAT dem i de fleste tilfælde automatisk ind på din konto. 

Årsopgørelsen er altid et regnskab hvor du kan se, hvad du reelt har tjent og betalt i skat. Årsopgørelsen vedrører sidste år og opgøres én gang årligt.  

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal du udfylde en udvidet selvangivelse via Tast-Selv på skat.dk. I stedet for en årsopgørelse får du et servicebrev fra SKAT, hvori du kan indtaste ændringer. Får du indberettet den udvidede selvangivelse inden den 31. marts, kommer din årsopgørelse derefter. Som selvstændig kan du dog indtaste ændringer helt frem til 1. juli, og årsopgørelsen kommer så, sædvanligvis, umiddelbart derefter. Er du gift med en selvstændig, er din selvangivelsesfrist automatisk også 1. juli. 

 

Personligt ejet virksomhed 

Du betaler skat af din virksomhed ved at skrive det beløb, du regner med at få i overskud eller underskud af din personligt ejede virksomhed på din forskudsopgørelse. Det er også dette beløb, du bekræfter eller ændrer i din årsopgørelse.  

Du kan ændre forskudsopgørelsen løbende, hvis dit over- eller underskud ændrer sig. 

Til marts oplyser du din virksomheds over- eller underskud for det foregående år i oplysningsskemaet (det der tidligere hed selvangivelsen). Derefter får du din årsopgørelse, hvor du kan se, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage. 

Hvis du driver selvstændig virksomhed med fast driftssted i Danmark, skal du betale moms og personlig dansk skat, am-bidrag og B-skat. Du modtager betalingsoplysningerne om den personlige skat sammen med forskudsopgørelsen. 

 

Selskab  

Et selskab beskattes særskilt af sit over- eller underskud, og du betragtes som ansat lønmodtager. Af din løn fra dit selskab betaler du derfor helt almindelig A-skat. Hvis du ønsker at tage en del af selskabets ud til dig selv, skal du betale det, der hedder udbytteskat. Skattesatserne for udbytteskatten kan variere år for år. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på dette, også selvom det ikke drejer sig om mange procent. I 2018 beskattes aktieindkomst med 27 % optil 52.900 kr. og med 42 % af indkomst (gevinst) derover.   

Af det overskud du vælger at lade stå i dit selskab som en del af selskabets egenkapital, skal du betale virksomhedsskat. Du bør altid tjekke på SKATs hjemmeside, hvad den aktuelle beskatning af virksomheder er.  

Bemærk, at dette kun vedrører selskaber og ikke personligt ejede virksomheder som enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder og interessentskaber.  

 

Kunstnernes Beskatning  

Hvert år udgiver Dansk Kunstnerråd en udførlig vejledning af beskatningsregler for kunstnere. Du kan finde den på deres hjemmeside: http://dansk-kunstnerraad.dk/kunstnernes-beskatning/.

Du bør som udgangspunkt altid orientere dig i din personlige skattemappe på skat.dk samt sætte dig ind i de retningslinjer og regler, der vedrører din specifikke situation. Hvis du er i tvivl om noget bør du altid ringe og spørge en medarbejder i SKAT – de vil altid gerne hjælpe dig.  

HENT MINIGUIDEN SOM PDF HER:

CAKIs miniguide til Skat

BRUG FOR MERE VIDEN?

CAKI har udgivet flere miniguides, som du kan læse her.