Om CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

CAKI er et viden- og ressourcecenter for de videregående kunstneriske uddannelser. Vi arbejder for at styrke professionaliseringen af studerende med henblik på at hjælpe dem til et fagligt holdbart og økonomisk bæredygtigt arbejdsliv. Det gør vi gennem fokusområderne tværfaglighed, entreprenørskab og kunstnerisk innovation.

Hvert år uddannes nogle af de bedste udøvende, skabende og producerende dimittender fra de kunstneriske uddannelser. For at øge deres mulighed for et bæredygtigt arbejdsliv bidrager CAKI til, at der under uddannelsen skabes mulighed for at opbygge kompetencer, der styrker den enkeltes foretagsomhed med udgangspunkt i det kunstfaglige ståsted – og i dette perspektiv også opnås erfaring med samarbejde på tværs af kunstneriske fagområder og omgivende brancher.

Derfor supplerer CAKI de studerendes kunstfaglige uddannelse med rådgivning, kurser og workshops inden for emner som det bæredygtige arbejdsliv, selvledelse, opstart af virksomhed og finansiering. Derudover bidrager vi løbende til udviklingen og implementeringen af entreprenørskabsorienterede tiltag på uddannelserne, som f.eks. udvikling af fagmoduler og mentorordninger.

Som videncenter indsamler og formidler CAKI viden om entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser gennem bl.a. udgivelser, seminarer og konferencer.

 

CAKIs fokusområder

CAKI arbejder med de tre fokusområder: entreprenørskab, tværfaglighed og kunstnerisk innovation.

Entreprenørskab

CAKI tilbyder undervisning og rådgivning i professionalisering i form af kurser, workshops og individuel rådgivning for studerende og undervisere.  Derudover indsamler, behandler og videreformidler vi viden og erfaringer om undervisning, eksaminationsformer og evaluering af entreprenørskabsundervisning på de videregående kunstneriske uddannelser.
Læs mere om CAKIs fokus på Entreprenørskab.

Tværfaglighed og innovation

Tværfagligt arbejde er en naturlig del af den virkelighed, man møder som professionel. CAKI bidrager bl.a. gennem vores projektpulje og gennem koordinering af tværdisciplinære undervisningsforløb med at opbygge kompetencer, der bidrager til et velfungerende samarbejde på tværs af kunstarter og videnområder.

Kompetencer inden for tværfaglighed er tilsvarende en vigtig bestanddel i innovative processer og den kunstneriske professionalisering i det hele taget. I det tværfaglige samarbejde kan kunstneriske og kreative kompetencer være vigtige redskaber til nytænkning, som kan have relevans i f.eks. sociale og erhvervsmæssige sammenhænge.
Læs mere om CAKIs fokus på Entreprenørskab.

Projektpulje

CAKI forvalter en projektpulje, der kan søges af studerende ved CAKIs medlemsskoler. De bevilligede projekter har som formål at øge de studerendes kompetencer inden for innovation, entreprenørskab og/eller tværfaglighed.

Læs mere om CAKIs projektpulje og se de støttede projekter.

Organisation

CAKI er organiseret under Kulturministeriet og administreres af Rytmisk Musikkonservatorium.

CAKI fungerer som en medlemsorganisation fordelt på A- og K-medlemmer (associeret- eller fuldt medlemskab), og arbejder med en referencegruppe bestående af rektorerne fra de af medlemsskolerne, der er K-medlemmer.

CAKI blev etableret i 2011 som en videreudvikling af Workshopscenen, der siden 1996 har været kunstuddannelsernes netværk for tværfaglige projekter.

CAKI har kontor på Kunstakademiets Billedkunstskoler på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K.
Se her, hvordan du finder os.

Læs mere om CAKIs organisation.
Læs mere om CAKIs medlemmer. 

Mål og resultater

CAKI er en tværinstitutionel indsats, der er forankret på Rytmisk Musikkonservatorium. CAKIs opgaver fremgår som et punkt i rammeaftalen for RMC og lyder som følgende:

’Via fokusområderne entreprenørskab, innovation og tværfaglighed er CAKIs målsætning at bidrage til at styrke professionaliseringen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser for at øge deres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv.

CAKI udbyder årligt seks kurser eller workshops for de studerende inden for virksomhedsopstart, fundraising, kommunikation o. lign.’’

Læs mere om CAKIs mål og resultater