Kan kunsten revolutionere verden?  

Underviser: Gry Worre Hallberg

Hvad vil det sige, at kunsten rummer et særligt aktivistisk potentiale for at forandre samfundet eller ligefrem revolutionere det? Hvilke særlige fortrin giver det kunsten, at dens tilgang ofte er poetisk og sanselig? Og hvordan kan kunsten gennem sin visionskraft pege på nye måder at være og være sammen i verden på, fx i kriser og situationer, hvor samfundet er gået i hårdknude? I dette modul vil vi sammen undersøge kunstens performative evne til at transformere samtiden og samfundet gennem kunstneriske eksemplificeringer og dialog. 


FORUDSÆTNINGER

En vis interesse for kunstens transformative og aktivistiske potentiale og for styrken i det sanselige og poetiske, og evt. en ambition om selv at arbejde med kunstens aktivistiske og transformative potentiale.

MÅL
Ved afslutningen af modulet skal den studerende:
 • Have udfordret sin opfattelse af kunstens potentiale.
 • Fået styrket egen interesse for at arbejde med dette potentiale, herunder eget potentiale for at aktivere det.
 • Have kendskab til udvalgte filosofiske perspektiver på kunstens sanselige og poetiske aspekter samt transformative potentiale.
 • Være i stand til at reflektere over kunstbegreber.
 • Fået åbnet sin forståelse for styrken i performative tilgange til kunsten.

INDHOLD

Der arbejdes med følgende områder:

 • Kunstaktivisme
 • Kunstfilosofi
 • Performanceteori
 • Ritualteori
 • Æstetik og økologisk teori (theory of aesthetics and ecology)

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Oplæg
 • Fremlæggelser
 • Dialog
 • Gruppearbejde
 • Praksisøvelser
 • Praksisobservationer
 • Reflektionstid

OBS: Modulet kan ikke læses som fjernundervisning


HOLD

Normalt 8-9 studerende.


BEDØMMELSE
 • Der skal redegøres for et selvvalgt emne inden for rammerne af modulets tematik i form af et essay på 5 normalsider. 
 • Opgaven afleveres i WISEflow inden frist, fastsat af Studieadministrationen. 

REFERENCER

Der vil blive anvendt faglitteratur indenfor emnerne: Kunstaktivisme, performanceteori, ritualteori, æstetisk filosofi, økologisk teori og immersiv, interaktiv og interventionerende performancekunst. Vi vil inddrage tværæstetiske praksiseksempler, bl.a. som omdrejningspunkt for de studerendes fremlæggelser. 

TIDSPUNKT

Et semester BA. Forventeligt fredage (ikke skemalagt endnu).

STED

Rytmisk Musikkonservatorium

ONLINE

NEJ

NIVEAU

BA-niveau

ECTS

2,5

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet

TILMELDING

Du har mulighed for at tilmelde dig op til to TVAERS kurser.

Før kursusstart får du information om, hvorvidt du har fået plads på kurset.

Deadline for tilmelding til efterårssemesteret 2021 er 15. juni

TILMELDING