Elektronisk musik

Der arbejdes praktisk og teoretisk med forskellige emneområder inden for Elektronisk Musik


FORUDSÆTNINGER

Ingen


MÅL
At den studerende ved afslutningen af modulet:
 • Besidder kendskab til tekniske virkemidler inden for Elektronisk Musik
 • Besidder kendskab til analytiske og reflekterede tilgange til komposition af Elektronisk Musik
 • Kan træffe reflekterede valg og sætte egen faglighed i spil i kreativt samarbejde med fagfæller
 • Selvstændigt kan strukturere egen tid og arbejdsindsats og håndtere uforudsigelige og kreative udfordringer
 • Formår at tage ansvar for egne specialiseringsmuligheder og kreative udviklingspotentialer

INDHOLD
 • Perspektivering gennem teoretiske fremlægninger og diskussioner af fagrelevante emner og cases
 • Forskellige tilgange til komposition, lydgenerering og -bearbejdning
 • Formidling af overvejelser omkring æstetik, sound og andre kreative virkemidler gennem reflekterede oplæg og øvelser.
 • Praktiske øvelser –dels med udgangspunkt i studerendes egne kompositioner, dels gennem opgaver de, der stilles i timerne.
 • Relevant litteratur inddrages.

UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER
 • Holdundervisning og gruppearbejde.
 • Undervisningen gennemføres i form af praktiske øvelser og teoretiske fremlæggelser/diskussioner.

OBS: Faget kan læses som fjernundervisning.


HOLD

7 studerende, max 3 eksterne. Der kan oprettes flere hold.


BEDØMMELSE
På en af studiekontoret udmeldt dato indleveres 3-4 produktioner (samlet spilletid: max 20 minutter) -selvstændigt udarbejdet af den studerende i studietiden -samt en rapport (3-6 sider ekskl. bilag), der kort redegør for hver enkelt produktion og arbejdet med den. Produktioner og rapport afleveres på relevant site.
 
Eksamensform:
 • Eksamen består af en samtale på 20 minutter om det indleverede materiale.
 • Rapport, audio dokumentation og mundtlig præsentation.
 • Samlet varighed inkl. votering: 35 minutter. Censur og bedømmelse. Intern censur.
 • Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen skal afspejle, i hvilken grad læringsmålene er opfyldt

REFERENCER
TIDSPUNKT

To semestre på KA: 1.-2. semester eller 3.-4. semestee

STED

Det Jyske Musikkonservatorium

ONLINE

JA

NIVEAU

KA-niveau

ECTS

10

SPROG

Dansk – dog engelsk hvis der er ikke-dansktalende på holdet