Filmsaloner 

CAKI har støttet dette projekt, som er et initiativ til at skabe nye forbindelser mellem de kunstneriske uddannelser, der beskæftiger sig med filmmediet. Projektet er et pilotprojekt, der afprøver formatet ved tre forskellige arrangementer i hhv. Odense (DFK), Aarhus (DJK) og København (DDF/BKS). Under arrangementerne vil studerende på tværs af uddannelserne diskutere forskellige fremgangsmåder med filmmediet, med det for øje at facilitere en produktiv vidensdeling. De studerende håber, at initiativet kan leve videre efter de tre gange, da det vil medvirke til at opbygge relationer og forståelser, som kan bidrage til at skabe nye samarbejder allerede under uddannelsen.

Om projektets formål skriver de studerende selv:

’’Formålet med initiativet er at styrke forbindelsen blandt det skabende filmmiljø på de kreative uddannelser i Danmark. Vores ambition er, at hvis der kan skabes en styrket kontakt uddannelserne imellem, hvori der arbejdes med film- eller videomediet, vil der kunne skabes grobund for nye faglige udvekslinger og styrkede samarbejder på tværs af uddannelserne.

Under arrangementerne vil studerende på tværs af disse uddannelser diskutere forskellige fremgangsmåder med filmmediet for på den måde at sætte skub i en produktiv vidensdeling. Ambitionen er at skabe nye relationer kunstuddannelserne imellem som vil resultere i kontinuerlige tværkunstneriske vidensdeling og samarbejder, der vil række ud over arrangementerne selv.

Vi har tidligere erfaret gennem de mange møder og fælles arrangementer mellem Det Jyske Kunstakademi og Det Jyske Musikkonservatorium, at dette senere resulterede i konkrete samarbejder på tværs blandt de studerende på de to institutioner. Dette har både været dannelse af foreninger sammen, men ligeledes også samarbejder på konkrete værkproduktioner, hvor studerende fra akademiet og konservatoriet kunne bruge hinandens styrker. På samme vis håber vi at skabe dette indenfor film- og videomediet på de kunstneriske uddannelser. Som bekendt er dette felt typisk en holdsport, og derved ser vi et stort potentiale i at styrke forbindelserne mellem de forskellige aktører i landet som lige nu er ved at studere indenfor dette felt.’’

 

Mark Tholander fra Det Jyske Kunstakademi fortæller om motivationen og læringsprocessen for det tværkunstneriske projekt, der i 2019 modtog støtte fra CAKIs projektstøttepulje.

Hvad var din motivation for at lave et tværkunstnerisk projekt?
Formålet med initiativet var at styrke forbindelsen blandt det skabende filmmiljø på de kreative uddannelser i Danmark. Vores ambition var, at hvis der kan skabes en styrket kontakt uddannelserne imellem hvori der arbejdes med film- eller videomediet, vil der kunne skabes grobund for nye faglige udvekslinger og styrkede samarbejder på tværs af uddannelserne.

Ambitionen var desuden at skabe nye relationer kunstuddannelserne imellem som vil resultere i kontinuerlige tværkunstneriske vidensdelinger og samarbejder, der vil række ud over arrangementerne selv.

Hvilke faglige erfaringer eller indsigter har projektet givet dig?
Filmsalonerne samlede studerende fra Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Den Danske Filmskole. Arrangementerne skabte på denne måde unikke møder mellem de fire institutioner og nye netværk imellem dem. Arrangementerne bidrog til en tværfaglig vidensdeling på tværs af de forskellige fagsprog.

Filmsaloner kan betegnes som en succes med et stabilt og solidt fremmøde blandt deltagerne.

Erfaringerne viste, at der var stor grobund for samarbejder mellem uddannelserne, hvilket viser sig i det konkrete samarbejder som projektet allerede har afstedkommet.

Har du gennem projektet opnået et særligt indblik i andre kunstneriske fagligheder?
Det har vi uden tvivl. Særligt forskellene mellem kunstakademierne og filmskolen gav et stort indblik. Mange af diskussionerne gik på, hvorledes disse forskelle lå, og om forskellene kunne bidrage positivt til fremtidige samarbejder. Også deltagernes mange forskellige værktyper gav et indblik i forskellige fremgangsmåder, som skabte en diskussion, der styrkede alle deltagere fagligt.

Har du gjort dig nogle tanker om det tværkunstneriske eller tværæstetiske felt, ud over projektet?
Deltagerne aftalte desuden at skabe nye kommunikationsveje, således at man kunne invitere hinanden til forskellige udstillinger og filmfremvisninger. Målet er fremover at inkludere endnu flere studerende fra de forskellige institutioner og derved gradvist udvide netværket.

Udover de nye bekendtskaber og nye netværk på tværs af de tre kunstakademier og Filmskolen har initiativet afstedkommet konkrete nye samarbejder, som binder disse institutioner sammen.

Deltagerne planlægger at fortsætte samarbejdet med en offentlig tilgængelig filmfestival ved navnet New Other Odd, som vil finde sted d. 16. juni på Carlsberg Byens Galleri & Kunstsalon i Carlsbergbyen og tilmed en gang på Møn efter sommer. Her vil der være bidrag og fremvisninger fra alle institutionerne under samme arrangement. Dette samarbejde er direkte afstedkommet af møderne på Filmsaloner.

Af andre kommende samarbejder, som Filmsalonerne har afstedkommet, er planer om at oprette et produktionsselskab der kan samle filmskabere på tværs af alle institutionerne. Udover dette planlægges der arrangementer, hvor filmudøvere kan diskutere markedet indenfor filmkunst – eksempelvis hvordan man håndterer salg af værker indenfor et medie som er reproducerbart, og hvordan man fundraiser en økonomi til filmproduktion, som traditionelt er bygget op omkring samarbejder. Udover dette blev der udvist ønske om at oprette en forening, hvorigennem man kunne skabe fælles projekter, hvor alle institutionerne er repræsenterede.

Har du andre bemærkninger eller erfaringer fra projektet, som du ønsker at dele?
De fremmødte udtrykte stor tilfredshed med arrangementet og ønskede at arrangere nye møder, hvorpå der kunne bygges yderligere på den grobund, som Filmsalonerne har lagt.

Foto: “L’Arrivée d’un train à La Ciotat (Louis Lumière, 1896)” 

 

PROJEKTTITEL:

Tværfaglige arrangementer indenfor film- og videomediet

PROJEKTPERIODE:

Starten af 2019

BELØB:

CAKI har støttet med 15.000 kr.

KONTAKTPERSON:

Mark Tholander
+ 45 22 81 74 73
marktholander@gmail.com

PROJEKTTEAM:

Mark Tholander, Det Jyske Kunstakademi
Heidi Nikolaisen, Det Fynske Kunstakademi
Mathieu J. H. Hansen, Det Kongelige Danske Kunstakademi
Anne Falkesgaard Hansen, Den Danske Filmskole
Sophie D’Souza, Den Danske Filmskole