CAKI Fokusområder

CAKI arbejder med de tre fokusområder: entreprenørskab, tværfaglighed og kunstnerisk innovation.

Entreprenørskab
Størstedelen af dimittenderne fra de kunstneriske uddannelser begiver sig ud i et professionelt virke som selvbeskæftigede, når de dimitterer fra en af kunstskolerne. Som selvstændigt arbejdende kunstner er det en fordel, at du opbygger et bæredygtigt arbejdsliv. Det forudsætter bl.a., at du kender muligheder og regler inden for valg af virksomhedsform, finansiering, prissætning, salg, forhandling, skat og moms m.v.

CAKI tilbyder undervisning og rådgivning i professionalisering og entreprenørskab i form af kurser, workshops, udgivelser og individuel rådgivning for studerende og undervisere.

Derudover indsamler, behandler og videreformidler CAKI viden og erfaringer om undervisning, eksaminationsformer og evaluering af entreprenørskabsundervisning på de videregående kunstneriske uddannelser.

Tværfaglighed og innovation

Tværfagligt arbejde er en naturlig del af den virkelighed, man møder som professionel. CAKI bidrager bl.a. gennem vores projektpulje og gennem koordinering af tværdisciplinære undervisningsforløb med at opbygge kompetencer, der bidrager til et velfungerende samarbejde på tværs af kunstarter og videnområder.

Kompetencer inden for tværfaglighed er tilsvarende en vigtig bestanddel i innovative processer og den kunstneriske professionalisering i det hele taget. I det tværfaglige samarbejde kan kunstneriske og kreative kompetencer være vigtige redskaber til nytænkning, som kan have relevans i f.eks. sociale og erhvervsmæssige sammenhænge.

Læs mere om de enkelte fokusområder herunder:

ENTREPRENØRSKAB

På CAKI fokuserer vi på entreprenørskab med det formål at styrke studerendes og dimittenders professionelle virke og foretagsomhed med udgangspunkt i den enkeltes faglighed.

CAKI tilbyder en række aktiviteter inden for entreprenørskab og iværksætteri, først og fremmest målrettet de studerende ved CAKIs medlemsinstitutioner.
Studerende kan således gennem CAKI deltage i workshops og kurser om bl.a. opstart af virksomhed og fundraising. Læs mere om CAKIs kurser og workshops i kursusoversigten.Dertil tilbyder CAKI både individuel og gruppeorienteret coaching, karriererådgivning og rådgivning inden for opstart af virksomhed.
Desuden har CAKI udgivet en række iværksætter publikationer, der vejleder i forskellige aspekter af iværksætteri.

CAKI formidler løbende erfaringer og viden om entreprenørskab, bl.a. gennem hjemmesiden og en årlig entreprenørskabskonference der har fokus på entreprenørskab på de kunstneriske og kulturelle uddannelser. På CAKI arbejder vi med, hvordan entreprenørskab kan bidrage til at styrke det kunstneriske område, og vi har løbende fokus på at opbygge erfaring med samt præcisere, hvilken værdi og indflydelse kunsten og kunstneren skaber med og for det omkringliggende samfund.

På CAKI arbejder vi løbende med at udvide de entreprenante aktiviteter på en række områder:

  • Flere curriculære aktiviteter på tværs af de kreative og kunstneriske uddannelser
  • Udarbejdelse af yderligere læringsmateriale til studerende og undervisere
  • Efteruddannelse af undervisere ved de kreative og kunstneriske uddannelser
  • Udarbejdelsen af en formidlingsplatform for uddannelserne under Kulturministeriet

For mere viden om entreprenørskab i det kunstneriske felt, kan du læse CAKIs Notat om entreprenørskab på de videregående kunstneriske og kulturelle
uddannelser. Her sætter vi ord på, hvad der er særligt ved entreprenørskab for kunstneriske studerende og dimittender.

Baggrund
Stadigt flere undersøgelser på dansk såvel som internationalt niveau bekræfter behovet for en indsats i udviklingen af flere entreprenører. De nye selvstændige er med til at styrke landets evne til at udvikle, producere og markedsføre nye varer og tjenesteydelser – økonomiske, sociale såvel som kulturelle. Indsatsen er også central for de kunstneriske og kreative uddannelser, både blandt de studerende og underviserne. Det er vigtigt for beskæftigelsen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser, men det er mindst lige så vigtigt for Danmark, at vi uddanner foretagsomme skabende og udøvende kunstnere og producenter, der formår at se egen skaberkraft i en samfundsmæssig kontekst.

LÆS MERE

EntreNord entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser

Entreprenørskab på konservatorierne i København

CAKI Håndbøger

Mentorskab

TVÆRFAGLIGHED

Tværfagligt arbejde er en naturlig del af den virkelighed, størstedelen af dimittenderne fra de kunstneriske uddannelser møder som professionelle. CAKI arbejder derfor med at opbygge kompetencer, der muliggør et velfungerende samarbejde på tværs af kunstarterne, sektorer og videnområder.

Kompetencer inden for tværfaglighed er tilsvarende en vigtig bestanddel i innovative processer og den kunstneriske professionalisering i det hele taget. I det tværfaglige samarbejde kan kunstneriske og kreative kompetencer være vigtige redskaber til nytænkning, som kan have relevans i f.eks. sociale og erhvervsmæssige sammenhænge.
På CAKI sonderer vi mellem tre typer af tværgående samarbejde: Det tværfaglige, det tværkunstneriske og det tværæstetiske. Vi arbejder med følgende overordnede definitioner for de tre typer samarbejde:

Det tværfaglige samarbejde

Det tværfaglige samarbejde finder sted fra forskellige faglige ståsteder. Ofte vil der være fokus på at dele eller udvikle viden, erfaringer og observationer på tværs af faggrænser. Formålet med det tværfaglige samarbejde kan være at undersøge en bestemt arbejdsmetode, som fx improvisation eller repetition, eller det kunne være, at man fra forskellige (kunst-)faglige ståsteder drøfter et filosofisk eller politisk begreb. Der er tale om forskellige perspektiver på et fælles emne, hvor man bidrager med sin specifikke faglighed i et samarbejde, der ikke nødvendigvis har et fælles værk eller produktion som målsætning. Man bliver inden for rammerne af sin faglighed, og optager eventuel ny viden inden for denne ramme, ligesom man kan sende viden fra sin faglighed ud til andre fagligheder.

Det tværkunstneriske samarbejde

Det tværkunstneriske samarbejde vil ofte have produktionen af et værk eller produkt som målsætning. Tværkunstnerisk undervisning kan fx være samarbejdet mellem Rytmisk Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstskole, hvor de studerende skal lave en ’Performativ koncert’. Der er fokus på, hvordan de to kunstfagligheder i fællesskab kan arbejde med teaterkoncerten som genre, men uden at de bevæger sig ud over deres respektive fagligheder.

Det tværæstetiske samarbejde

I det tværæstetiske samarbejde er de faglige grænser mere porøse, i større eller mindre grad. Der kan være et værk eller en produktion i slutningen af forløbet, men i det tværæstetiske samarbejde vil det sjældent være muligt at sige, hvad det endelige resultat vil blive, lige som et eventuelt værkformat ikke vil være kendt på forhånd. Ofte vil afsættet for det tværæstetiske samarbejde være et spørgsmål eller en opgave, der søges behandlet gennem en kunstnerisk proces. Værket vil i så fald være midlet, mens selve processen og metoden er målet for samarbejdet. I mange tilfælde vil det tværæstetiske samarbejde have karakter af kunstnerisk udviklingsarbejde eller –virksomhed. Altså en form for kunstnerisk forskningsundersøgelse.


LÆS MERE

Tværkunstneriske Læringsmiljøer
Akademi
Sound Forms

STØTTEDE PROJEKTER

Se tværkunstneriske projekter der har modtaget støtte fra CAKIs projektpulje.

ANSØGNINGSSKEMA

Download dansk version
Download English version

KUNSTNERISK INNOVATION

CAKI definerer kunstnerisk innovation som kunstneriske aktiviteter og processer, der skaber ny viden i form af nye metoder og/eller nye produkter.

Ved udnyttelse af denne nye viden, gennem kombination af viden og realisering af muligheder, genereres en reel merværdi. Med kunstnerisk innovation opstår således en kvalificeret omsætning af en ny viden, der kan finde anvendelse inden for en større kontekst. Det være sig kunstnerisk, teknologisk eller samfundsmæssigt. Arbejdet med kunstnerisk innovation bidrager til nye dimensioner for det kunstneriske arbejds- og virkefelt. CAKI har udpeget tre fokusområder indenfor kunstnerisk innovation:

Uddannelse

I konteksten af kunstnerisk innovation vil CAKI undersøge kunstnerens rolle som bærer, skaber og formidler af viden. Fokus er på både studerende og undervisere. Det er CAKIs ambition at knytte kunstnerisk innovation tættere an til undervisningspraksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på medlemsinstitutionerne. Kunstnerisk innovation forstås her som den innovation, der genereres i relationen mellem mennesker eller i praksisfællesskaber.
CAKI peger på at arbejdet med kunstnerisk innovation kan styrke det entreprenante og innovative engagement på de kunstneriske uddannelser, idet den eksisterende praksis udfordres og udvikles.

Private og offentlige samarbejder

CAKI ønsker at synliggøre kunstnerens evne til at skabe rum for udvikling i eksisterende strukturer og processer. Kunstnerens tilgang er oftest udviklingsorienteret og dialogisk. I konteksten af private og offentlige samarbejder, kan kunstnerisk innovation således være en ressource med mulighed for stærk værdi- og vækstgenerering for begge parter Derfor ser CAKI et potentiale for innovation i kunstnerens møde med moderne organisationer.

Samfund

Kunstnerisk innovation markerer en særegen kunstnerisk værdi. CAKI vil medvirke til at synliggøre kunstnerens rolle og potentialet i den kunstneriske metode, erfaring og tilgang i forhold til at styrke samfundets innovationskraft.
Kunstnerens evne til at arbejde med og tematisere komplekse udfordringer, acceptere og undersøge flertydighed, værdier og konfliktmateriale, giver kunstnerisk innovation en væsentlig position som katalysator i samfundsmæssige forandringsprocesser. Det gælder på både individuelt og kollektivt niveau i forhold til socioøkonomisk, teknologisk og kulturel udvikling.


LÆS MERE

Innovation Match
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

STØTTEDE PROJEKTER

Se tværkunstneriske projekter der har modtaget støtte fra CAKIs projektpulje.

ANSØGNINGSSKEMA

Download dansk version
Download English version