Bemærk: Sidens indhold er under udvikling

Den kunstneriske virksomhed er central for, at den enkelte kan bringe sin kunstneriske praksis ind i en professionel virkelighed. ENTRE PROGRAM understøtter, at undervisere på kunstskolerne kan styrke den studerendes kunstneriske praksis såvel som den kunstneriske virksomhed ved at anvende entreprenørskab som en ressource i undervisningen. ENTRE PROGRAM bidrager således til undervisernes arbejde for at fremkalde og forløse det kunstneriske potentiale hos den studerende.

Formålet med ENTRE PROGRAM er at stille entreprenørskab som vidensressource til rådighed for kunstskolerne gennem et bredt program, som den enkelte skole, uddannelse og underviser kan tilgå efter behov. Programmet skal gøre det overskueligt for den enkelte underviser at opdatere sin egen viden om feltet og følgende bringe viden og tilgange fra entreprenørskabsfeltet i anvendelse i undervisningen.

Programmet tilbyder konkret viden og moduler og forløb, der løfter undervisernes viden om og anvendelse af entreprenørskab som vidensfelt på kunstskolerne. Modulerne tilbyder tilegnelse af viden dels online via podcasts, videoer, miniguides og opgaver og dels via elementer, der afvikles lokalt på skolerne i form af kurser, arbejdsgrupper og præsentationer.

Selve programmet er bygget op om tre temaer. Hvert tema udfoldes i en række spor, der består af teorier og metoder, formater for undervisning og vidensdeling samt en samling af best practices af studerende, undervisere og dimittender, der anvender entreprenørskab som ressource i deres kunstneriske virksomhed.

De tre temaer er udviklet og defineret af arbejdsgruppen for entreprenørskab, der udgøres af entreprenørskabsundervisere og fagansvarlige fra alle kunstskolerne. De tre temaer afspejler et fælles, kvalitativt afsæt på tværs af kunstskolerne.

De tre temaer er:

Kunstnerisk virksomhed

Entreprenørskab som ressource i den kunstneriske virksomhed 

Kunst, penge og karrierevejledning

Som professionel inden for de kunstneriske fag er du ofte i den situation, at du skaber dit arbejde gennem din praksis. Du har en kunstnerisk virksomhed.

At ståstedet for dit arbejde er bæredygtigt betyder dels, at din kunstneriske praksis fungerer, og du formår at opbygge det kunstneriske virke, du stræber efter. Og dels at din kunstneriske virksomhed er økonomisk bæredygtig, således at du kan finansiere din praksis og opretholde en acceptabel hverdagsøkonomi.

Temaet ’Kunstnerisk bæredygtighed’ tager afsæt i henholdsvis den organisatoriske og økonomiske opbygning af den kunstneriske virksomhed samt i forskellige tilgange, man som underviser kan anvende til at lede den studerende i retning af den bæredygtige kunstneriske virksomhed.

De materialer, der er til rådighed under temaet, er sorteret i tre moduler. Det er ikke nødvendigt at tage dem i rækkefølge, men det vil være hensigtsmæssigt, hvis man ikke på forhånd har kendskab til virksomhedsformater, at indlede med Modul 1: Opstart.

Modul 2 har fokus på finansiering af aktiviteterne i den kunstneriske virksomhed, mens Modul 3 beskæftiger sig med, hvordan vi som undervisere bedst muligt kan hjælpe den studerende til at finde sin vej ind i et bæredygtigt professionelt kunstnerisk virke.

Gå til tema

 

Kvalitet og relevans

Kvalitet og relevans i den kunstneriske virksomhed

Værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed

Hvordan kan vi i den kunstneriske virksomhed tilgå begreberne værdi, kvalitet og relevans i forhold til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte kunstner og dennes kunstneriske virksomhed?

Uddannelserne indenfor de kunstneriske fagområder retter sig mod forskellige typer af arbejdsmarkeder fra det forholdsvist organiserede til det mere komplekse og sammensatte. Fælles for de kunstneriske arbejdsmarkeder er dog, at alle i varierende omfang skal forholde sig til krav om kvalitet og relevans.

Hvad der er kunstnerisk kvalitet og dermed bestemt som værdiskabende for et samfund er under konstant påvirkning af en mængde. Fonde har forskellige fokus- og indsatsområder, og f.eks. kan visionerne i Statens Kunstfond forandre sig afhængigt af skiftende regeringer, kulturministre og politiske dagsordener. De teknologiske muligheder, der er til rådighed for den kunstneriske praksis, herunder bl.a. udgivelsesformater og distributionsmuligheder, er sammen med de sociologisk bestemte strømninger i samfundet også med til at påvirke, hvordan vi oplever kvalitet og relevans i den kunstneriske virksomhed. Samtidig påvirker og flytter kunstnerne de forskellige kunstområder ved konstant at genere nye udtryksformer gennem deres praksis.

Der er tale om et dialektisk påvirkningsforhold mellem samfund og kunsten. Derfor vil en kunstner i sin virksomhed have brug for at kunne anlægge både et blik indefra og ud på samfundet (strategisk udvikling) såvel som et blik fra samfundet ind på egen virksomhed (eksternalisering og omverdensforståelse).

Det er dette afsæt, temaet ’Kvalitet og relevans’ tager for dialogen om værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed. De materialer, der er tilgængelige for arbejdet med temaet forsøger at afspejle en bred palette, da der i sagens natur ikke er nogen lineær bevægelse ind i emnet, ensidige noget entydigt svar på, hvad kvalitet og relevans er. Materialerne tilbyder derfor perspektiver på temaet samt forslag til, hvordan man kan indgå i en dialog og/eller debat om emnet, med sig selv, sine kollegaer eller med sine studerende.

Gå til tema

Kunstnerisk medborgerskab

Kunstnerisk medborgerskab

Kunstneren som vært for andre processer og fremtidens kunstuddannelse

Medborgerskab er et begreb, man er begyndt at bruge på ledelsesniveau på kunstuddannelserne. Det dukker frem i mere eller mindre direkte form i skolernes rammeaftaler og strategier. F.eks. i strategien for Det Jyske Musikkonservatorium, hvor kunstnerisk medborgerskab er helt fremme som første punkt i strategien. Her står, at Det, der kendetegner et kunstnerisk medborgerskab, er kompetencen til at kunne skabe kunstnerisk kvalitet i et samspil mellem udviklingen af egen kunstnerisk praksis og en omverden, der stiller øgede krav til dialog og refleksion.’

Her er det kunstneriske medborgerskab taget helt ind i målsætningen for den kunstfaglige uddannelse. Kunstnerisk medborgerskab er noget, der foregår i skolernes rolle som kulturinstitutioner, hvor man aktivt tager del i den verden, der er omkring skolerne. Som institution giver man både noget ud til samfundet såvel som man får noget tilbage fra samfundet. Der finder altså en form af videnoverførsel og gensidig påvirkning sted mellem institutionerne og samfundet.

Men hvordan ser det ud for den enkeltes kunstneriske virksomhed? Og hvordan kan man som underviser støtte udviklingen af det kunstneriske medborgerskab i praksis på en kunstnerisk uddannelse? Hvordan kan vi understøtte, at de studerende udvikler deres kunstneriske ståsteder i relation til samfundets muligheder og udfordringer og derigennem styrke de kunstneriske virksomheders bidrag til og relevans for samfundet. Og hvad vil det overhoved sige at være relevant for samfundet?

Det er nogle af de spørgsmål, der rejses i krydsfeltet mellem kunstnerisk medborgerskab og entreprenørskab som vidensfelt på uddannelserne. Som med temaet ’Kvalitet og relevans’ er der heller ikke for ’Kunstnerisk Medborgerskab’ nogle entydige svar eller en ensporet vej at følge ind i emnet. Den viden og de materialer, der er til gængelige under temaet, tilbyder derfor perspektiver på temaet samt forslag til, hvordan man kan indgå i en dialog og/eller debat om emnet, med sig selv, sine kollegaer eller med sine studerende.

Gå til tema

Til at understøtte programmet er ENTREWIKI, der samler mange forskellige tilgange og retninger fra entreprenørskab- og innovationsteorien, som kan anvendes i udvikling af den kunstneriske virksomhed. ENTREWIKI er altså en form for opslagsværk, hvor du som underviser kan hente viden og inspiration.

ENTREWIKI

Udforsk ressourcerne i ENTREWIKI her

ENTRE PROGRAM

Programmet for kompetenceudvikling er samlet i en række temaer. Læs mere om dem her.

Tema: Kunstnerisk virksomhed

Tema: Kvalitet og relevans

Tema: Kunstnerisk medborgerskab

PODCASTS

Lyt til ENTRE DEBAT her

VIDEOER

Find videoer fra ENTRE her

 

SYMPOSIER

Find aktuelle symposier her

KOMPETENCEUDVIKLING

Følg udviklingen af programmet for kompetenceudvikling i entreprenørskab her