ENTRE PROGRAM bidrager til undervisernes arbejde for at fremkalde og forløse det kunstneriske potentiale hos den studerende gennem anvendelse af entreprenørskab som vidensområde.

Formålet med ENTRE PROGRAM er at stille entreprenørskab som vidensressource til rådighed gennem et bredt program, som undervisere på kunstskolerne kan tilgå efter behov. Programmet skal gøre det overskueligt for den enkelte underviser at opdatere sin viden om feltet og følgende bringe viden og tilgange fra entreprenørskabsfeltet i anvendelse i undervisningen.

Programmet er udviklet af en arbejdsgruppe, der arbejder sammen på tværs af alle kunstskolerne. Arbejdsgruppen har defineret fire overordnede temaer, som kan afspejle et fælles, kvalitativt afsæt for entreprenørskab som vidensområde på tværs af kunstskolerne.

Aktiviteterne i ENTRE PROGRAM tager afsæt i disse temaer:

Kunstnerisk virksomhed
Entreprenørskab som ressource i det bæredygtige arbejdsliv

Som professionel inden for de kunstneriske fag er du ofte i den situation, at du skaber dit arbejde gennem din praksis. Du har en kunstnerisk virksomhed.

At ståstedet for dit arbejde er bæredygtigt betyder dels, at din kunstneriske praksis fungerer, og du formår at opbygge det kunstneriske virke, du stræber efter. Og dels at din kunstneriske virksomhed er økonomisk bæredygtig, således at du kan finansiere din praksis og opretholde en acceptabel hverdagsøkonomi.

Temaet ”kunstnerisk virksomhed” udforsker, hvordan de kunstneriske uddannelsesinstitutioner bedst understøtter deres studerendes fremtidige arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, der – for mange – er præget af flere samtidige ansættelser med varierende grad af iværksætteri, fastansættelse og freelance-virksomhed. Temaet fokuserer på de pædagogiske aspekter af entreprenørskabsundervisningen og vil have en klar pædagogisk-teoretisk vinkel.

En stor del af de studerendes inspiration og situering i deres felt går gennem deres daglige undervisere, der ikke nødvendigvis arbejder hjemmevant og eksplicit med entreprenørskabskompetencer. Samtidig forventes det at de studerendes virkelyst understøttes i denne undervisning, der varetages af undervisere med store karriere, vigtig viden og netværk. Men hvordan foregår denne skjulte entreprenørskabspædagogik i praksis og kan det forbedres? Hvordan kan entreprenørskabsundervisningen og dialogen om denne højne kvaliteten af den daglige undervisning?

Det er temaets udgangspunkt at entreprenørskabsundervisningen på kunstskolerne skal understøtte et bæredygtigt virke, der er i overensstemmelse med den studerendes indre virkelyst og kunstneriske profil.

Lyt til podcast ENTRE DEBAT om temaet.

 

Kvalitet og relevans
Værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed

Hvordan kan vi i den kunstneriske virksomhed tilgå begreberne værdi, kvalitet og relevans i forhold til samfundet som helhed og i forhold til den enkelte kunstner og dennes kunstneriske virksomhed?

Uddannelserne indenfor de kunstneriske fagområder retter sig mod forskellige typer af arbejdsmarkeder fra det forholdsvist organiserede til det mere komplekse og sammensatte. Fælles for de kunstneriske arbejdsmarkeder er dog, at alle i varierende omfang skal forholde sig til krav om kvalitet og relevans.

Hvad der er kunstnerisk kvalitet og dermed bestemt som værdiskabende for et samfund er under konstant påvirkning af en mængde. Fonde har forskellige fokus- og indsatsområder, og f.eks. kan visionerne i Statens Kunstfond forandre sig afhængigt af skiftende regeringer, kulturministre og politiske dagsordener. De teknologiske muligheder, der er til rådighed for den kunstneriske praksis, herunder bl.a. udgivelsesformater og distributionsmuligheder, er sammen med de sociologisk bestemte strømninger i samfundet også med til at påvirke, hvordan vi oplever kvalitet og relevans i den kunstneriske virksomhed. Samtidig påvirker og flytter kunstnerne de forskellige kunstområder ved konstant at genere nye udtryksformer gennem deres praksis.

Der er tale om et dialektisk påvirkningsforhold mellem samfund og kunsten. Derfor vil en kunstner i sin virksomhed have brug for at kunne anlægge både et blik indefra og ud på samfundet (strategisk udvikling) såvel som et blik fra samfundet ind på egen virksomhed (eksternalisering og omverdensforståelse).

Det er dette afsæt, temaet ’Kvalitet og relevans’ tager for dialogen om værdi, kvalitet og relevans i kunstnerens virksomhed. De materialer, der er tilgængelige for arbejdet med temaet forsøger at afspejle en bred palette, da der i sagens natur ikke er nogen lineær bevægelse ind i emnet, ensidige noget entydigt svar på, hvad kvalitet og relevans er. Materialerne tilbyder derfor perspektiver på temaet samt forslag til, hvordan man kan indgå i en dialog og/eller debat om emnet, med sig selv, sine kollegaer eller med sine studerende.

Lyt til podcast ENTRE DEBAT om temaet.

Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis
Entreprenørskab som ressource i den kunstneriske praksis

Når vi taler om arbejdsliv, taler vi om mulige professionelle identiteter, der vil strække sig og udvikle sig i bedste fald over en periode på 50 år. Hvem ved, hvad vores studerende har brug for af viden og færdigheder om bare 5, 10 eller 20 år? Vi arbejder på kunstskoler med en generation af studerende, der på mange måder står midt i og foran nogle af de mest udfordrende, globale problematikker nogensinde: Klimaforandringer, racisme, migration, pandemier, store forskelle mellem rig og fattig…og disse udfordringer forholder denne generation sig til på forskellige måder via deres kunst og deres tanker om placering, rolle og valg i livet.

Som uddannelser under Kulturministeriet må vi på disse baggrunde spørge os selv:Hvordan skaber vi læringsrum, der understøtter vores studerendes foretagsomme og bæredygtige arbejdsliv med afsæt i en nyskabende kunstnerisk praksis?

Vi ønsker med dette afsæt at invitere vores underviserkolleger med på en rejse ud i det entreprenørielle landskab og få udvidet vores forståelse af, hvad entreprenørskab SOM kunstnerisk udviklingspraksis kan betyde? Hvilke emner kan udvide vores tanke- og handlebaner, hvilke koreograferede samtaler kan opstå i læringsrummet med de studerende og hvilke positioner kan vi få mod til at stille os i som undervisere over for en generation af studerende, som har signifikant anderledes konditioner, muligheder og potentialer i deres kunstnerskab og professionelle arbejdsliv?

Vi tror på at kunstnerisk entreprenørskab må folde sig ud i det mangefacettede læringsrum, det improviserede læringsrum og det flertals-bestemte læringsrum, hvor vi skaber rammer for de studerendes udviklingspraksis. Derfor har vi brug for alle interesserede fagfæller til fortsat at udvikle entreprenørskab som undervisningsfelt og pædagogisk praksis på kunstskolerne. Afsættet for vores tilbud trækker på tilgange hentet i Kunstneriske Udviklingsarbejde og i dialogiske og transformative læreprocesser med henblik på at styrke det sociale, samskabende, iterative og interagerende samt evnen til at reflektere og navigere.

Lyt til podcasten ENTRE DEBAT om temaet ‘Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis’

Kunstnerisk medborgerskab

Kunstnerisk medborgerskab

Medborgerskab er et begreb, man er begyndt at bruge på ledelsesniveau på kunstuddannelserne. Det dukker frem i mere eller mindre direkte form i skolernes rammeaftaler og strategier. F.eks. i strategien for Det Jyske Musikkonservatorium, hvor kunstnerisk medborgerskab er helt fremme som første punkt i strategien. Her står, at  Det, der kendetegner et kunstnerisk medborgerskab, er kompetencen til at kunne skabe kunstnerisk kvalitet i et samspil mellem udviklingen af egen kunstnerisk praksis og en omverden, der stiller øgede krav til dialog og refleksion.’

Her er det kunstneriske medborgerskab taget helt ind i målsætningen for den kunstfaglige uddannelse. Kunstnerisk medborgerskab er noget, der foregår i skolernes rolle som kulturinstitutioner, hvor man aktivt tager del i den verden, der er omkring skolerne. Som institution giver man både noget ud til samfundet såvel som man får noget tilbage fra samfundet. Der finder altså en form af videnoverførsel og gensidig påvirkning sted mellem institutionerne og samfundet.

Men hvordan ser det ud for den enkeltes kunstneriske virksomhed? Og hvordan kan man som underviser støtte udviklingen af det kunstneriske medborgerskab i praksis på en kunstnerisk uddannelse? Hvordan kan vi understøtte, at de studerende udvikler deres kunstneriske ståsteder i relation til samfundets muligheder og udfordringer og derigennem styrke de kunstneriske virksomheders bidrag til og relevans for samfundet. Og hvad vil det overhoved sige at være relevant for samfundet?

Det er nogle af de spørgsmål, der rejses i krydsfeltet mellem kunstnerisk medborgerskab og entreprenørskab som vidensfelt på uddannelserne. Som med temaet ’Kvalitet og relevans’ er der heller ikke for ’Kunstnerisk Medborgerskab’ nogle entydige svar eller en ensporet vej at følge ind i emnet. Den viden og de materialer, der er til gængelige under temaet, tilbyder derfor perspektiver på temaet samt forslag til, hvordan man kan indgå i en dialog og/eller debat om emnet, med sig selv, sine kollegaer eller med sine studerende.

Lyt til podcasten ENTRE DEBAT om temaet ‘Kunstnerisk medborgerskab’

Til at understøtte programmet er ENTREWIKI, der samler mange forskellige tilgange og retninger fra entreprenørskab- og innovationsteorien, som kan anvendes i udvikling af den kunstneriske virksomhed. ENTREWIKI er altså en form for opslagsværk, hvor du som underviser kan hente viden og inspiration.

AKTUELT

Der er endnu ikke fastlagt datoer for de planlagte aktiviteter i 2021.

ENTRE WIKI

Udforsk ENTREWIKI-ressourcerne her.

ENTRE DEBAT podcasts

Lyt til ENTRE DEBAT her

ARBEJDSGRUPPEN FOR ENTREPRENØRSKAB (ENTRE):
  • Det Jyske Musikkonservatorium: Keld Hosbond (tovholder)
  • Den Danske Filmskole: Kristine Ploug
  • Den Danske Scenekunstskole: Rikke Lund Heinsen
  • Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne: Kristoffer Gansing
  • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium: Jonas Bille
  • Rytmisk Musikkonservatorium: Christian Taagehøj
  • Syddansk Musikkonservatorium: Christina Holm Dahl
  • CAKI: Pernille Skov